Vytvoriť faktúru

Homola - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Homola
IČO 31325921
DIČ 2020345041
IČ DPH SK2020345041
Dátum vzniku 11 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Homola
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 711 296 €
Zisk 441 002 €
Aktíva 4 532 636 €
Vlastný kapitál 3 664 639 €
Kontaktné informácie
Email homola@homola.sk
Webová stránka http://www.homola.sk
Phone(s) +421243415453
Mobile phone(s) +421902200100, +421905200100, +421905414545
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,723,407
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 342,883
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,011
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,011
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 338,872
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 338,872
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,357,639
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,745,578
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,745,578
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,779
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,779
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,015,252
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,998,438
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,998,438
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,638
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,400
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,776
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 595,030
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 8,594
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 586,436
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 22,885
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 18,137
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 4,748
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,723,407
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,571,964
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,117
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,117
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,117
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,117
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,106,728
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,886,738
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -780,010
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 441,002
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,149,545
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 150,313
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,787
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 147,526
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 954,516
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 407,664
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 407,664
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 250,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 50,447
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 31,565
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 214,392
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 448
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 44,716
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 44,716
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,898
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 689
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 1,209
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,711,296
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,396,177
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,041,230
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 75,445
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 198,444
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,096,398
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,575,241
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 330,828
D. Služby (účtová skupina 51) 746,555
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,149,745
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 823,892
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 289,342
4. Sociálne náklady (527, 528) 36,511
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,024
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 123,619
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 123,619
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24,089
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -50,194
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 183,491
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 614,898
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,784,783
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 -7,872
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) -10,500
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) -10,500
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,434
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,434
XII. Kurzové zisky (663) 112
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 82
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 35,242
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,845
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 6,845
O. Kurzové straty (563) 504
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 27,893
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,114
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 571,784
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 130,782
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 117,886
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 12,896
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 441,002
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.07.2016