Vytvoriť faktúru

TRIFIT PLUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TRIFIT PLUS
IČO 31326072
DIČ 2020322612
IČ DPH SK2020322612
Dátum vzniku 18 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TRIFIT PLUS
Trnavská cesta 84
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 332 €
Zisk -1 116 €
Aktíva 958 573 €
Vlastný kapitál 39 393 €
Kontaktné informácie
Email ekonom@trifit.sk
Phone(s) 0244450101, 0915866557
Mobile phone(s) 0915866557
Fax(es) 0244456867
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 958,571
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,661
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,661
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,661
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 946,088
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 166,821
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,518
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 165,303
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 749,335
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 749,335
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 749,335
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,585
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 24,553
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,553
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,032
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,347
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 38
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,309
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,822
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,822
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 958,571
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,276
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,342
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,342
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,979
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 4,979
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 25,432
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,105
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -673
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,116
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 920,295
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 920,295
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,328
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,328
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,500
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 9,378
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 902,089
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 332
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 332
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 26
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 306
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 328
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 65
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 260
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 160
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 0
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 155
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -160
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -156
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,116
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015