Vytvoriť faktúru

MAKRO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAKRO
IČO 31326447
DIČ 2020332842
IČ DPH SK2020332842
Dátum vzniku 23 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAKRO
Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1
82017
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 356 418 €
Zisk 9 310 €
Aktíva 2 745 445 €
Vlastný kapitál 433 677 €
Kontaktné informácie
Email makro@makro.sk
Phone(s) 0249205611, 0249205624
Fax(es) 0244253911
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,774,256
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 153,547
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 144,863
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,655
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 106,458
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 36,750
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 8,684
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 8,684
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,577,412
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,418,043
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,069
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,416,974
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 632,385
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 467,130
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 467,130
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 165,255
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 526,984
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,029
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 522,955
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 43,297
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,017
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 20,280
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,774,256
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 442,989
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 185,890
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 185,890
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,941
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,941
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 1,401
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 1,401
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 228,447
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 228,447
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,310
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,270,516
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,616
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 8,912
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 8,912
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,369
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,335
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,932
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,932
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,235,832
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 187,384
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 187,384
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,902,737
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 31,310
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 19,622
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 34,942
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,837
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,136
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,136
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 60,751
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 139
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 60,612
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,225,140
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,356,418
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,970,577
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 254,563
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 15,570
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 115,708
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,324,432
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,045,356
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 138,095
D. Služby (účtová skupina 51) 457,117
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 582,972
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 409,732
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 141,747
4. Sociálne náklady (527, 528) 31,493
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,319
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 52,342
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 52,342
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,196
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,474
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 34,561
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 31,986
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 584,572
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,652
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 182
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 182
XII. Kurzové zisky (663) 5,470
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,477
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,347
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,347
O. Kurzové straty (563) 12,903
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,227
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,825
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 16,161
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,851
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,282
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,431
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,310
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31326447 DIČ: 2020332842 IČ DPH: SK2020332842
 • Sídlo: MAKRO, Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1, 82017, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26 30.10.2001
  Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25 16.05.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavol Čech 140 280 € (96.8%) Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
  Bc. Pavol Čech 4 681 € (3.2%) Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   19.06.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   29.03.2012Nové predmety činnosti:
   vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
   prevádzkovanie jaslí
   poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   prevádzkovanie výdajne stravy
   03.03.2011Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17, P.O. BOX č. 1 Bratislava 820 17
   02.03.2011Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 832 43
   16.05.2008Noví spoločníci:
   Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Bc. Pavol Čech Šípková 3291/16 Chorvátsky Grob 900 25
   Ing. Daniel Čech Šípková 3290/14 Chorvátsky Grob 900 25
   15.05.2008Zrušeny spoločníci:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   06.06.2007Nové predmety činnosti:
   správa registratúry
   30.10.2001Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   29.10.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   08.08.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   reklamná a propagačná činnosť
   prenájom priemyselného tovaru
   prenájom motorových vozidiel
   nákup a predaj použitého tovaru
   administratívne práce
   obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   preklady a tlmočenie z jazyka slovenského do jazyka anglického a z jazyka anglického do jazyka slovenského
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob 900 26
   07.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   26.04.2000Noví spoločníci:
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Pavol Čech Pezinská 36 Slovenský Grob 900 26
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   Daniel Čech Vígľašská 2 Bratislava 851 06
   25.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   27.03.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   26.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   09.02.1998Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   08.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   20.10.1997Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   19.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   23.05.1996Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 832 43
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a sprostredkovanie výkonu služieb
   prenájom nebytových a skladových priestorov v zmysle § 4 ods. 1 Živnostenského zákona
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Pribišova 2 Bratislava
   22.05.1996Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 03
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu.S tovarmi, na obchodovanie s ktorými sa vyžaduje povolenie alebo oprávnenie, je možné obchodovať až po získaní takéhoto povolenia alebo oprávnenia
   sprostredkovanie predaja a nákupu tovaru a prepravy tovaru
   skladovanie obchodného tovaru
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   10.10.1994Nové obchodné meno:
   MAKRO spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   09.10.1994Zrušené obchodné meno:
   METRO SLOVAKIA spol.s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   23.06.1992Nové obchodné meno:
   METRO SLOVAKIA spol.s r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 37 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru všetkého druhu.S tovarmi, na obchodovanie s ktorými sa vyžaduje povolenie alebo oprávnenie, je možné obchodovať až po získaní takéhoto povolenia alebo oprávnenia
   sprostredkovanie predaja a nákupu tovaru a prepravy tovaru
   skladovanie obchodného tovaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava
   Štefan Sivák Karpatská 26 Mariánka
   Ing. Jozef Vrbovský Hlavná 109 Pusté Úľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavol Čech Hlavná 3 Slovenský Grob
   Ing. Marta Hercegová Važská 9 Bratislava