Vytvoriť faktúru

GEMMA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno GEMMA
IČO 31326528
Dátum vzniku 25 Júna 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo GEMMA
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 642 758 €
Zisk -71 527 €
Aktíva 857 165 €
Vlastný kapitál 44 972 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.gemmasystems.sk;http://www.gemma.cz
Phone(s) +421265423320, +421265424488, +421265424555
Mobile phone(s) +421911350119, +421911350118, +421911901107
Fax(es) 0243637169
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 623,770
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 60,493
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 2,934
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,351
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 1,583
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 57,559
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,176
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 53,383
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 561,483
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 187,591
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 507
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 187,084
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 40,239
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 40,239
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 296,052
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 295,340
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 295,340
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 491
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 221
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 37,601
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,329
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,272
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,794
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,767
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 27
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 623,770
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -26,555
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 41,500
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 41,500
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 38,123
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,300
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,300
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -42,951
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,951
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -71,527
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 648,794
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 370,959
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 369,910
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,049
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,183
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,183
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 273,142
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 257,227
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 257,227
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,021
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 618
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,776
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,510
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,510
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,531
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 171
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,360
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 642,758
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 642,758
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 329,040
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 293,226
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,933
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,559
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 708,487
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 250,772
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 60,916
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 2,472
D. Služby (účtová skupina 51) 336,270
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,623
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,796
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,967
4. Sociálne náklady (527, 528) 860
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,424
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 19,634
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 19,634
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 93
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,283
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -65,729
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -28,164
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,768
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,514
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 10,514
O. Kurzové straty (563) 5
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 249
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,759
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -76,488
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -4,961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -7,842
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -71,527
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.12.2016