Vytvoriť faktúru

MATLOVIČ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MATLOVIČ
IČO 31326536
DIČ 2020328596
IČ DPH SK2020328596
Dátum vzniku 23 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MATLOVIČ
Krajinská 4
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 823 134 €
Zisk 13 950 €
Aktíva 675 163 €
Vlastný kapitál -59 702 €
Kontaktné informácie
Email info@matlovic.sk
Webová stránka http://www.matlovic.sk
Phone(s) +421245257149, +421245249249, +421245257148
Mobile phone(s) +421911652338
Fax(es) 0245257148
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,086,256
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 -1,880
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) -1,880
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ -2,886
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,006
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,087,730
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 154,787
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 153,863
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 924
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 889,737
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 889,737
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 889,737
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,055
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,055
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 41,151
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 21,400
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 19,751
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 406
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 406
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,086,256
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 55,751
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,613
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,613
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,312
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 3,312
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 31,876
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 668,765
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -636,889
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,950
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,030,505
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,660
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,660
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,027,845
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 532,486
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 532,486
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 393,343
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 512
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 33,805
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,629
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 70
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 823,134
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 823,134
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 726,249
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 39,740
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 56,718
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 427
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 804,067
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 604,445
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 27,307
D. Služby (účtová skupina 51) 45,762
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 67,072
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 51,477
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,751
4. Sociálne náklady (527, 528) 844
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 86
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 8,232
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 8,232
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 50,875
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 288
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,067
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 88,475
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,067
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,117
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,117
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,950
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.11.2016