Vytvoriť faktúru

TEMPEST - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TEMPEST
IČO 31326650
DIČ 2020327716
IČ DPH SK2020327716
Dátum vzniku 24 Júna 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TEMPEST
Galvaniho 17/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 73 303 824 €
Zisk 4 104 950 €
Aktíva 29 278 590 €
Vlastný kapitál 5 594 914 €
Kontaktné informácie
Email info@tempest.sk
Webová stránka http://www.tempest.sk
Phone(s) +421250267111
Fax(es) 0250267100
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 29,523,076
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,682,381
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,537,030
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,537,030
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 145,351
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 145,351
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,947,119
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 381,244
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 122,000
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 259,244
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4,625
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 4,625
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,457,283
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,762,696
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,762,696
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 50,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 141
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 644,446
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 8,103,967
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,027
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 8,100,940
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,893,576
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 21,428
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,863,514
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 8,634
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 29,523,076
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,885,009
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 159,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 159,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 31,920
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 31,920
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -57,093
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -57,093
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,645,632
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,645,632
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,104,950
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,194,508
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 263,175
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 121,711
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,593
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 132,871
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 21,483,228
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 15,919,884
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,919,884
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,633,987
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 402,429
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,219,883
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 304,045
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 442,434
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 442,434
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,171
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 443,559
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 102,904
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 340,655
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 73,403,534
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 73,303,824
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 25,002,084
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,185,852
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -70,000
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 135,092
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 50,796
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 67,994,299
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 18,371,367
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 593,184
D. Služby (účtová skupina 51) 33,109,541
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,026,494
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,282,057
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,549,894
4. Sociálne náklady (527, 528) 194,543
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 21,371
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 724,750
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 724,750
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,110
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,404
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 138,078
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,309,525
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 21,043,844
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 129,799
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 80,506
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 80,506
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10,074
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10,074
XII. Kurzové zisky (663) 39,219
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 142,864
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 23,799
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 23,799
O. Kurzové straty (563) 91,705
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 27,360
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,065
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 5,296,460
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,191,510
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,196,570
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,060
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,104,950
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 14.09.2015