Vytvoriť faktúru

D & D STUDIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno D & D STUDIO
IČO 31326820
DIČ 2020316848
IČ DPH SK2020316848
Dátum vzniku 29 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo D & D STUDIO
Súkennícka 8
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 781 199 €
Zisk 6 592 €
Aktíva 756 463 €
Vlastný kapitál 475 323 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421253413622, +421253413433
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 652,541
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 88,790
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 88,790
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 67,218
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,572
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 551,768
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50
4. Zvieratá (124) - /195/ 50
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 160,261
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 154,946
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 154,946
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,315
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 391,457
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56,217
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 335,240
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,983
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,983
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 652,541
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 481,916
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 468,021
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 468,021
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,592
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 170,625
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 233
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 233
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 169,062
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 156,577
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,577
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,351
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 2,111
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,023
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,330
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,330
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 775,221
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 781,199
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 58,633
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 3,928
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 712,660
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,690
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,288
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 770,153
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 56,719
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 154,467
D. Služby (účtová skupina 51) 461,160
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 67,357
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 49,753
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 16,046
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,558
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,107
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,779
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,779
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,564
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 11,046
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 102,875
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,231
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 1,196
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 1,196
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 25
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,509
O. Kurzové straty (563) 205
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,304
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,278
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,768
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3,176
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3,176
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,592
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015