Vytvoriť faktúru

CELLTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CELLTEX
IČO 31327052
DIČ 2020363972
IČ DPH SK2020363972
Dátum vzniku 29 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CELLTEX
Moyzesova 57
90028
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 24 891 948 €
Zisk -736 389 €
Aktíva 11 870 760 €
Vlastný kapitál 644 557 €
Kontaktné informácie
Email celltex@celltex.sk
Phone(s) 0245646152, 0245943087, 0245943211, 0245943621, 0245943622, 0245943718, 0245944133, 0245944213, 0245
Fax(es) 0245943621
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,871,816
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,357,690
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,852,690
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295,875
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 456,237
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,100,578
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 505,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 505,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,495,692
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 809,065
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25,734
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 783,331
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 7,877,050
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 7,877,050
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,802,769
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,198,040
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,198,040
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 431,975
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 886
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 170,344
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,524
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,808
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,418
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,390
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 18,434
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 11,631
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 6,803
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,871,816
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -137,158
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 580,894
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 580,894
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 58,089
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 58,089
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -39,752
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,076,907
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,116,659
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -736,389
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,008,974
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,225,472
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,949,787
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,251
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 16,868
12. Odložený daňový záväzok (481A) 256,566
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 5,694,565
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,342,170
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,342,170
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 3,216,502
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,861
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 20,145
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 101,887
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,439
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 17,439
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,959,917
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 111,581
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 24,891,948
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,151,377
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 344,910
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,417,915
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 977,746
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 25,495,006
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 14,812,529
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 147,929
D. Služby (účtová skupina 51) 1,069,142
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 661,908
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 485,732
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 163,929
4. Sociálne náklady (527, 528) 12,247
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,942
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 323,035
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 323,035
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,390,825
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,074,696
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -603,058
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 466,687
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 138
XII. Kurzové zisky (663) 129
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 9
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 178,801
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 167,187
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 167,187
O. Kurzové straty (563) 2,065
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,549
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -178,663
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -781,721
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -45,332
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -48,212
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -736,389
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327052 DIČ: 2020363972 IČ DPH: SK2020363972
 • Sídlo: CELLTEX, Moyzesova 57, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Milan Elexa Popolná 9459/28 Bratislava 831 06 12.02.2008
  Ing. Peter Grivna V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02 12.02.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Milan Elexa 29 045 € (5%) Popolná 9459/28 Bratislava 831 06
  Ing. Peter Grivna 551 849 € (95%) V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   18.09.2012Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba zdravotníckych pomôcok
   12.02.2008Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Popolná 9459/28 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Grivna V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Elexa Popolná 9459/28 Bratislava 831 06
   Ing. Peter Grivna V Záhradách 2034/16 Bratislava 811 02
   11.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   16.01.2004Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   15.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   20.02.2001Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   19.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   13.07.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   12.07.2000Noví spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Ing. Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   11.07.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   11.04.1995Nové sidlo:
   Moyzesova 57 Ivánka pri Dunaji 900 28
   10.04.1995Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   14.10.1993Noví spoločníci:
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Grivna Podzáhradná 43 Bratislava
   13.10.1993Zrušeny spoločníci:
   E.M.C.O. Hygiene, s. r. o. Sputnikova 12 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.06.1993Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   21.06.1993Zrušené sidlo:
   Sputnikova 12 Bratislava 821 02
   29.06.1992Nové obchodné meno:
   CELLTEX s. r. o.
   Nové sidlo:
   Sputnikova 12 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj hygienických výrobkov z papiera, celulózy a vaty
   výroba hygienických výrobkov z papiera, celulózy a vaty
   nákup surovín a technológie na výrobu hygienických výrobkov
   sprostredkovateľská a propagačná činnosť v oblasti hygienických výrobkov
   Noví spoločníci:
   E.M.C.O. Hygiene, s. r. o. Sputnikova 12 Bratislava
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Elexa Bodrocká 22 Bratislava