Vytvoriť faktúru

CELLTEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno CELLTEX
IČO 31327052
DIČ 2020363972
IČ DPH SK2020363972
Dátum vzniku 29 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CELLTEX
Mokráň záhon 2
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 26 211 075 €
Zisk -291 779 €
Aktíva 11 870 760 €
Vlastný kapitál 644 557 €
Kontaktné informácie
Email celltex@celltex.sk
Phone(s) 0245646152, 0245943087, 0245943211, 0245943621, 0245943622, 0245943718, 0245944133, 0245944213, 0245
Fax(es) 0245943621
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 16,241,775
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,092,155
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,587,155
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 295,875
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 427,638
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 863,642
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 505,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 505,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 14,114,945
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 726,055
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 37,400
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 688,655
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 10,468,050
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 10,468,050
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,891,064
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,650,980
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,650,980
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 637
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 238,788
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 659
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 29,776
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,420
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,356
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 34,675
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 9,749
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 24,926
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 16,241,775
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,064
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 580,894
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 580,894
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 500,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 58,090
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 58,090
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -776,141
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,076,907
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,853,048
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -291,779
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,170,711
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,686,422
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 4,449,787
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,022
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 14,589
12. Odložený daňový záväzok (481A) 219,024
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,287,205
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,649,444
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,649,444
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 5,528,891
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 16,397
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 16,709
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 75,764
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 42,040
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 12,574
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 29,466
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,052,733
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 102,311
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 26,211,075
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 17,414,981
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 312,273
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,860,334
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 623,487
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 26,427,398
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 15,971,267
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 101,832
D. Služby (účtová skupina 51) 991,772
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 540,295
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 394,290
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 135,472
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,533
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 14,987
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 277,868
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 277,868
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 7,853,413
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 675,964
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -216,323
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 662,383
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 105
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 103
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 110,223
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 95,618
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 95,618
O. Kurzové straty (563) 880
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,725
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -110,118
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -326,441
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -34,662
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -37,542
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -291,779
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 21.01.2017