Vytvoriť faktúru

Vitalos - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Vitalos
IČO 31327150
DIČ 2020343215
IČ DPH SK2020343215
Dátum vzniku 30 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Vitalos
Istrijská 43-45
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 628 947 €
Zisk 3 054 €
Aktíva 348 999 €
Vlastný kapitál 13 884 €
Kontaktné informácie
Email vitalos@vitalos.sk
Phone(s) 0264774018, 0264776836, 0264779784, 0264774957
Mobile phone(s) 0905603267
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 287,471
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 14,776
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 14,776
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14,776
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 271,895
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 128,856
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 61,465
3. Výrobky (123) - /194/ 9,258
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 58,133
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 120,140
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 120,140
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 120,140
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,899
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 109
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 22,790
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 800
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 800
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 287,471
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 16,895
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,960
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,992
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,992
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,889
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,889
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,054
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 270,576
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,623
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,623
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 266,684
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,736
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,736
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 207,577
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,957
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,124
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,131
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 159
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,269
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 930
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,339
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 632,854
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 628,947
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 419,366
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 213,488
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -4,647
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 740
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 619,700
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 275,213
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 66,692
D. Služby (účtová skupina 51) 73,200
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 182,199
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 129,969
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 46,512
4. Sociálne náklady (527, 528) 5,718
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,076
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,613
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,613
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,707
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,247
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 213,102
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 292
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XII. Kurzové zisky (663) 290
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,552
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3,063
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,063
O. Kurzové straty (563) 544
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 945
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,260
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,987
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,933
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,953
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,020
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,054
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327150 DIČ: 2020343215 IČ DPH: SK2020343215
 • Sídlo: Vitalos, Istrijská 43-45, 84107, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Júna 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07 10.02.1999
  Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07 10.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  František Vitáloš 3 984 € (40%) Tehliarska 9 Bratislava 841 07
  Andrea Vitálošová 1 992 € (20%) Tehliarska 9 Bratislava 841 07
  Dáša Vitálošová 2 988 € (30%) Tehliarska 9 Bratislava 841 07
  Juraj Vitáloš 996 € (10%) Novoveská 7/a Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   23.06.2000Nové sidlo:
   Istrijská 43-45 Bratislava 841 07
   Noví spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   22.06.2000Zrušené sidlo:
   Istrijská 43 Bratislava 841 07
   Zrušeny spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   10.02.1999Noví spoločníci:
   Dáša Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Juraj Vitáloš Novoveská 7/a Bratislava 841 07
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   09.02.1999Zrušeny spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Juraj Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Dáša Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Vitáloš
   Andrea Vitálošová
   15.02.1993Nové predmety činnosti:
   výroba kozmetických prípravkov
   výroba výliskov z plastov a kombinovaných materiálov
   30.06.1992Nové obchodné meno:
   Vitalos s. r. o.
   Nové sidlo:
   Istrijská 43 Bratislava 841 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj priemysel. tovaru, kozmetiky, učebných pomôcok
   nákup a predaj zdravotníckej techniky, vrátane prístrojov
   nákup, predaj výrobkov z plastov a kombinovaných materiálov
   výroba učebných pomôcok
   Noví spoločníci:
   František Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Juraj Vitáloš Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Andrea Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Dáša Vitálošová Tehliarska 9 Bratislava 841 07
   Petra Vitálošová Mečíkova 30 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Vitáloš
   Andrea Vitálošová