Vytvoriť faktúru

FARM - TRADE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FARM - TRADE
IČO 31327206
DIČ 2020345393
IČ DPH SK2020345393
Dátum vzniku 29 Júna 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FARM - TRADE
Novoveská 10
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 125 €
Zisk 20 819 €
Aktíva 76 750 €
Vlastný kapitál 55 021 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0903242495
Mobile phone(s) 0903451686, 0905820065, 0903242495
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 30,353
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 27,903
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 27,903
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 2,450
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 51,089
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 26,035
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -7,110
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,112
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 81,442
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,011
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 16,553
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 20,819
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 37,431
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 37,086
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 2,610
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 1,836
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,224
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,416
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 345
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 103,125
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 90,505
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,620
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 73,252
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,903
C. Služby (účtová skupina 51) 34,230
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 21,506
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,185
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 6,836
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,587
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 29,873
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 50,372
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 5
X. Výnosové úroky (662) 5
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,640
M. Nákladové úroky (562) 588
N. Kurzové straty (563) 302
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,750
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,635
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,238
P. Daň z príjmov (591, 595) 6,419
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 20,819
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015