Vytvoriť faktúru

SCHENKER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SCHENKER
IČO 31327222
DIČ 2020295156
IČ DPH SK2020295156
Dátum vzniku 01 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SCHENKER
Kopčianska 94
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 47 821 827 €
Zisk 1 140 944 €
Aktíva 6 871 152 €
Vlastný kapitál 2 321 609 €
Kontaktné informácie
Email cenoveponuky@schenker.sk
Webová stránka http://www.schenker.sk
Phone(s) +421268293147, +421268293369
Fax(es) 0268293335, 0268293333
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,751,138
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 540,831
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 26,530
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 24,770
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 1,760
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 514,301
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 514,301
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,780,172
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 4,746
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,746
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,237,986
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,230,840
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,290,435
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,940,405
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 3,272
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,874
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,537,440
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,340
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,524,100
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,430,135
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 54,046
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,376,089
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,751,138
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,478,189
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,319
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,300,732
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,300,732
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,140,944
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,272,949
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,492
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,492
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,170,100
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,766,004
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,762,191
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,003,813
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 437,586
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 429,064
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 506,300
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,146
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,100,357
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 111,555
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 988,802
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 47,823,606
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 47,821,827
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 47,484,114
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 337,713
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 46,071,343
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 365,364
D. Služby (účtová skupina 51) 39,953,733
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,271,922
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,011,226
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,142,950
4. Sociálne náklady (527, 528) 117,746
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,640
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 194,273
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 194,273
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 96,214
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 182,197
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,750,484
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,165,017
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55,240
XII. Kurzové zisky (663) 53,461
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,779
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 70,699
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,111
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,111
O. Kurzové straty (563) 52,152
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,436
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,459
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,735,025
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 594,081
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 594,081
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,140,944
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016