Vytvoriť faktúru

APPLIED PRECISION - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno APPLIED PRECISION
IČO 31327257
DIČ 2020297301
IČ DPH SK2020297301
Dátum vzniku 02 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo APPLIED PRECISION
Staviteľská 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 231 508 €
Zisk 291 524 €
Aktíva 919 713 €
Vlastný kapitál 403 026 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243426628, 0243633151, 0232662301, 0232662385, 0243633152
Fax(es) 0232662300, 0243426628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,517,511
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 160,594
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 68,388
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 68,388
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 90,015
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 88,190
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,825
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,191
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 2,191
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,348,091
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 532,861
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 262,231
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 225,763
3. Výrobky (123) - /194/ 44,867
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 616,489
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 566,917
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 566,917
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 49,572
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 198,741
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,921
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 186,820
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 8,826
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 8,826
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,517,511
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 730,275
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 431,415
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 431,415
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 291,524
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 787,236
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -3,408
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -3,538
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 130
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 759,590
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 572,713
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 572,713
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 121,109
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,821
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,070
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,877
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 30,054
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 30,054
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,231,565
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,231,508
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 52,027
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,014,642
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,800
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 160,039
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,859,035
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,071,699
D. Služby (účtová skupina 51) 889,898
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 829,421
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 595,060
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 215,099
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,262
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 565
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 63,360
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 63,360
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,669
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,423
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 372,473
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,105,072
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 48
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,280
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,186
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,186
O. Kurzové straty (563) 3,068
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 13,026
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,224
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 354,249
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 62,725
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 62,725
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 291,524
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327257 DIČ: 2020297301 IČ DPH: SK2020297301
 • Sídlo: APPLIED PRECISION, Staviteľská 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ladislav Grňo, CSc. riaditeľ spoločnosti Dlhé Diely II/8 Bratislava 26.02.1999
  Ing. Mikuláš Bobík, CSc. riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava 26.02.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ladislav Grňo, CSc. 3 319 € (50%) Dlhé Diely II/8 Bratislava
  Ing. Mikuláš Bobík, CSc. 3 319 € (50%) Toryská 10 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.05.2007Nové sidlo:
   Staviteľská 1 Bratislava 831 04
   10.05.2007Zrušené sidlo:
   Technická 5 Bratislava 821 04
   30.07.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softvéru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom/
   prenájom technologických zariadení, meracej, výpočtovej a kancelárskej techniky včítane leasingu
   07.09.1999Nové predmety činnosti:
   výkon činnosti skúšobného laboratória podľa zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch
   26.02.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Dlhé Diely II/8 Bratislava
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Dlhé Diely II/8 Bratislava
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava
   25.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Ipeľská 3 Bratislava
   05.06.1995Nové sidlo:
   Technická 5 Bratislava 821 04
   04.06.1995Zrušené sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   11.01.1995Nové predmety činnosti:
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Ipeľská 3 Bratislava
   10.01.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Ing. Július Groch Solivarská 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti
   Ing. Július Groch - riaditeľ spoločnosti
   02.07.1992Nové obchodné meno:
   APPLIED PRECISION s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radlinského 47 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a poradenská činnosť v oblasti prvkov, zariadení a systémov pre úsporu energie
   Noví spoločníci:
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. Toryská 10 Bratislava
   Ing. Ladislav Grňo , CSc. Ipeľská 3 Bratislava
   Ing. Július Groch Solivarská 11 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mikuláš Bobík , CSc. - riaditeľ spoločnosti
   Ing. Július Groch - riaditeľ spoločnosti