Vytvoriť faktúru

SKAR - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SKAR
IČO 31327389
DIČ 2020314714
IČ DPH SK2020314714
Dátum vzniku 02 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SKAR
Pribylinská 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 714 008 €
Zisk 32 498 €
Aktíva 474 438 €
Vlastný kapitál 69 805 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911475758
Fax(es) 0263838972
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 283,802
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 44,987
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 44,987
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 44,987
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 237,499
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 24,716
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 24,716
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 159,945
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 159,945
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 159,945
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 52,838
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 852
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 51,986
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,316
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,316
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 283,802
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 102,304
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 0
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,024
2. Ostatné fondy (427, 42X) 4,024
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 59,143
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 59,143
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,498
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,498
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,562
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,562
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 109,936
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,902
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,902
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,318
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,151
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,176
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,389
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 70,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 0
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 714,008
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 714,008
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 0
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 667,156
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 470,168
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,145
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 0
D. Služby (účtová skupina 51) 39,484
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 110,758
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 80,329
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,387
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,042
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 908
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 27,693
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 27,693
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,852
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 186,211
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,085
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 30
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 30
O. Kurzové straty (563) 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,055
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,078
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 42,774
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 10,276
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 10,276
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 32,498
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327389 DIČ: 2020314714 IČ DPH: SK2020314714
 • Sídlo: SKAR, Pribylinská 4, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 02 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Slavomír Kobza Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52 27.06.1997
  Magdaléna Kobzová Trnavská 16 Bratislava 30.01.2001
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Slavomír Kobza 6 639 € (100%) Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   21.05.2015Nové sidlo:
   Pribylinská 4 Bratislava 831 04
   20.05.2015Zrušené sidlo:
   Kubínska 70 Bratislava 851 01
   25.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Kobza Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52 Vznik funkcie: 27.06.1997
   24.10.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slavomír Kobza Vajnorská 98 F Bratislava
   30.01.2001Nový štatutárny orgán:
   Magdaléna Kobzová Trnavská 16 Bratislava
   29.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kelley Luhačovická 2 Bratislava
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Na Slanci 7/12744 Bratislava 831 52
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   27.06.1997Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj zdravotníckej techniky
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej činnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja, iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kelley Luhačovická 2 Bratislava
   Ing. Slavomír Kobza Vajnorská 98 F Bratislava
   26.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľudovít Kelley Šancová 23 Bratislava
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   29.10.1996Nové sidlo:
   Kubínska 70 Bratislava 851 01
   28.10.1996Zrušené sidlo:
   Mánesovo námestie 2 Bratislava 851 01
   27.12.1994Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľudovít Kelley Šancová 23 Bratislava
   26.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   05.10.1993Nové sidlo:
   Mánesovo námestie 2 Bratislava 851 01
   04.10.1993Zrušené sidlo:
   Urxova 1 Bratislava 823 26
   01.09.1993Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   31.08.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava
   02.07.1992Nové obchodné meno:
   SKAR s.r.o.
   Nové sidlo:
   Urxova 1 Bratislava 823 26
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj laboratórnej, meracej a kancelárskej techniky
   poskytovanie konzultačných, poradenských a marketingových služieb
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Slavomír Kobza Vavilovova 26 Bratislava
   Ing. Michaela Korvasová Tokajícka 20 Bratislava