Vytvoriť faktúru

A - Z STROJ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno A - Z STROJ
IČO 31327397
DIČ 2020296773
IČ DPH SK2020296773
Dátum vzniku 01 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A - Z STROJ
Trenčianska 66
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 040 048 €
Zisk 91 761 €
Aktíva 394 470 €
Vlastný kapitál 29 030 €
Kontaktné informácie
Email obchod@a-zstroj.sk
Webová stránka http://www.a-zstroj.sk;http://www.azstroj.sk
Phone(s) +421253632383, +421253632382, +421253419293, +421253412413, +421253412432, +421253632381
Mobile phone(s) +421911447907, +421903447903
Fax(es) 0253416586
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 466,538
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 99,321
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 146
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 146
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 99,175
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 58,879
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,647
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 23,649
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 364,019
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 238,280
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 238,280
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 34,273
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,830
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,830
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,443
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 91,466
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,947
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 83,519
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,198
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,198
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 466,538
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 191,364
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,660
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,337
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,337
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 82,634
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 82,634
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 91,761
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 275,174
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 788
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 788
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 270,882
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,926
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,926
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 235,073
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 7,357
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,931
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,595
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,504
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,504
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,040,048
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,018,986
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,965
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 97
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 945,355
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 761,563
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 44,364
D. Služby (účtová skupina 51) 70,261
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 59,382
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 40,855
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15,229
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,298
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,035
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,184
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,184
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,566
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 94,693
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 163,763
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 119
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 10
XII. Kurzové zisky (663) 109
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,048
O. Kurzové straty (563) 1,177
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,871
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,929
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 91,764
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 3
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 3
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 91,761
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016