Vytvoriť faktúru

Enotrade - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Enotrade
IČO 31327532
DIČ 2020318938
IČ DPH SK2020318938
Dátum vzniku 06 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Enotrade
Grasalkovičova 1117/15
90028
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -1 053 €
Aktíva 5 976 €
Vlastný kapitál 5 696 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 0
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 0
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,052
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,052
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,052
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 4,642
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,000
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -305
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,053
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,410
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,410
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 450
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 33
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 0
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 33
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -33
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 60
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 60
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -60
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -93
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,053
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327532 DIČ: 2020318938 IČ DPH: SK2020318938
 • Sídlo: Enotrade, Grasalkovičova 1117/15, 90028, Bratislava
 • Dátum vzniku: 06 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  PharmDr. Ladislav Jajcai Grasalkovičova 1117/15 Ivanka pri Dunaji 900 28 01.02.2010
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  PharmDr. Ladislav Jajcai 6 000 € (100%) Grasalkovičova 1117/15 Ivanka pri Dunaji 900 28
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   03.12.2014Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   02.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   22.06.2013Nové sidlo:
   Grasalkovičova 1117/15 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Noví spoločníci:
   PharmDr. Ladislav Jajcai Grasalkovičova 1117/15 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   PharmDr. Ladislav Jajcai Grasalkovičova 1117/15 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 01.02.2010
   21.06.2013Zrušené sidlo:
   Mierová 6 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Ladislav Jajcai Mierová 6 Veľký Biel 900 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Jajcai Mierová 6 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 01.02.2010
   16.04.2010Nové obchodné meno:
   Enotrade s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierová 6 Veľký Biel 900 24
   Noví spoločníci:
   Mgr. Ladislav Jajcai Mierová 6 Veľký Biel 900 24
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ladislav Jajcai Mierová 6 Veľký Biel 900 24 Vznik funkcie: 01.02.2010
   15.04.2010Zrušené obchodné meno:
   JANIOR spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Krížna 56 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kusý Bakošova 40 Bratislava
   Ing. Igor Schnorrer Palisády 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Kusý Bakošova 40 Bratislava
   Ing. Igor Schnorrer Palisády 2 Bratislava
   31.01.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním služieb súvisiacich s prenájmom
   prenájom motorových vozidiel
   06.07.1992Nové obchodné meno:
   JANIOR spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Krížna 56 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kusý Bakošova 40 Bratislava
   Ing. Igor Schnorrer Palisády 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kusý Bakošova 40 Bratislava
   Ing. Igor Schnorrer Palisády 2 Bratislava