Vytvoriť faktúru

P E R G A M O N - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P E R G A M O N
IČO 31327681
DIČ 2020350277
IČ DPH SK2020350277
Dátum vzniku 08 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P E R G A M O N
Chemická 1
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 569 277 €
Zisk 94 927 €
Aktíva 1 711 994 €
Vlastný kapitál 991 566 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421249202910
Fax(es) 0244453571
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,663,173
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 216,187
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 212,868
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,600
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 125,614
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 83,654
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,319
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,319
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,441,914
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 369,207
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 369,207
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 22,148
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 22,148
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 964,484
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 464,076
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 225,183
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 238,893
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 430,900
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 39,508
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30,000
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 86,075
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 28,968
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57,107
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,072
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,072
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,663,173
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,086,494
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 290,173
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 290,173
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 694,091
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 694,091
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 94,927
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 576,679
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 8,494
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,494
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 464,669
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 311,153
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 311,153
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 134,737
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 13,764
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,015
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 5,804
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,804
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 97,712
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,569,277
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,569,277
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,385,453
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 183,824
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,439,779
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,118,910
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,219
D. Služby (účtová skupina 51) 98,095
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 141,830
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 104,989
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 33,314
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,527
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,896
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,773
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,773
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,056
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 129,498
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 321,053
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 15
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 15
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 15
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,205
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 4,889
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,889
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,316
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,190
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 122,308
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 27,381
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 27,381
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 94,927
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31327681 DIČ: 2020350277 IČ DPH: SK2020350277
 • Sídlo: P E R G A M O N, Chemická 1, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 08 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava 11.03.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Peter Rakovan 6 639 € (100%) Račianská 37 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   24.11.2005Nové sidlo:
   Chemická 1 Bratislava 831 04
   23.11.2005Zrušené sidlo:
   Bardejovská 9 Bratislava 831 02
   08.10.2004Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Tehelná 17 Bratislava 831 02
   07.10.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   10.09.1999Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   09.09.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   16.07.1999Nové sidlo:
   Bardejovská 9 Bratislava 831 02
   15.07.1999Zrušené sidlo:
   Farebná 2 Bratislava 821 05
   11.03.1998Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj kancelárskej techniky
   kopírovacie práce
   servis kopírovacích strojov
   odborná poradenská činnosť v oblasti kancelárskej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   Ing. Veronika Rakovanová Račianská 37 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rakovan Račianská 37 Bratislava
   10.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Sinas spol. s r.o. IČO: 31 384 129 Dunajská 29 Bratislava
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   21.02.1997Nové sidlo:
   Farebná 2 Bratislava 821 05
   20.02.1997Zrušené sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   25.10.1995Nové sidlo:
   Studená 3 Bratislava 821 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Sinas spol. s r.o. IČO: 31 384 129 Dunajská 29 Bratislava
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Rakovan Radoľa 270 Kysucké Nové Mesto
   24.10.1995Zrušené sidlo:
   Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s kancelárskymi potrebami, technikou a nábytkom, podľa živnostenského oprávnenia, ktoré je prílohou návrhu
   Zrušeny spoločníci:
   Richard Sulík Hlavatého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava
   06.12.1993Noví spoločníci:
   Richard Sulík Hlavatého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.12.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.1992Nové obchodné meno:
   P E R G A M O N spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Šustekova 29 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchod s kancelárskymi potrebami, technikou a nábytkom, podľa živnostenského oprávnenia, ktoré je prílohou návrhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dušan MAREC Tulská 4 Bratislava
   Richard SULÍK Hlavatého 3 Bratislava