Vytvoriť faktúru

Group 4 Falck Slovensko - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Group 4 Falck Slovensko
IČO 31328059
Dátum vzniku 13 Júla 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Group 4 Falck Slovensko
Višňová 16
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 460 368 €
Zisk 44 615 €
Aktíva 14 927 358 €
Vlastný kapitál 4 085 603 €
Kontaktné informácie
Email g4s@sk.g4s.com
Phone(s) 0259425111
Fax(es) 0254777481
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,708,923
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 918,537
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 918,537
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 918,537
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,784,310
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 91,141
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 91,141
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 90,389
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 752
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,693,169
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,429
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,690,740
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,076
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,062
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 14
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,708,923
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,042,425
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 831,660
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 831,660
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) -152
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 166,302
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 166,302
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 44,615
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,666,434
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,643,996
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,292
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,864
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,428
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,537,428
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 33,075
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 23,779
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,877
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,545
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 22,438
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,438
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 64
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 64
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,673,041
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 460,368
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 407,467
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 52,901
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 411,319
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,101
D. Služby (účtová skupina 51) 116,933
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 286,138
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 200,378
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 67,204
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,556
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,623
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,524
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 49,049
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 289,433
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,212,672
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,211,019
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 1,211,019
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,653
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1,653
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,214,226
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 1,167,374
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 41,157
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 41,157
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,695
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,554
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,495
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 44,615
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.05.2016