Vytvoriť faktúru

ISTROMEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTROMEX
IČO 31328164
DIČ 2020335691
IČ DPH SK2020335691
Dátum vzniku 15 Júla 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ISTROMEX
Nobelova 9
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 583 902 €
Zisk -96 573 €
Aktíva 5 271 785 €
Vlastný kapitál 5 188 085 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244462240, +421244462239, +421244256086
Fax(es) 0244458331
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,196,374
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,976,286
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,440,934
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 228,735
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,028,306
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 159,988
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 23,905
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,535,352
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,535,352
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,210,268
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,536
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 17,536
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 908,815
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 182,578
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 182,578
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 696,034
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 30,203
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 283,917
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,012
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 282,905
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 9,820
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,408
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 6,412
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,196,374
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,091,511
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 11,113,324
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 11,113,324
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,250,283
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,250,283
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 19,251
2. Ostatné fondy (427, 42X) 19,251
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -428,295
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -428,295
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -6,766,479
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -6,766,479
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -96,573
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 104,863
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,257
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 655
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,602
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 100,320
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 24,044
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 24,044
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,967
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,086
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,396
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 38,827
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,286
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,286
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 581,181
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 583,902
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) -3,666
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 584,568
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 676,588
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,077
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 72,045
D. Služby (účtová skupina 51) 103,942
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 140,219
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 96,464
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 9,720
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,567
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,468
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 73,490
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 272,155
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 272,155
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,660
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -92,686
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 402,838
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,389
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 279
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 279
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 2,110
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,879
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,767
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,767
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 112
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 510
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -92,176
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,397
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,932
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 1,465
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -96,573
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328164 DIČ: 2020335691 IČ DPH: SK2020335691
 • Sídlo: ISTROMEX, Nobelova 9, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marian Trandžík predseda Križkova 953/6 Bratislava 811 04 12.04.2001
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.08.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 12.04.2001
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.04.2001
   29.04.2009Nové predmety činnosti:
   dodávka elektriny
   13.03.2004Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   26.06.2003Nové predmety činnosti:
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   inžinierska činnosť (okrem vybraných činností v stavebníctve)
   prenájom osobných motorových vozidiel
   prenájom hnuteľných vecí - leasing
   factoring a forfaiting okrem súdneho vymáhania pohľadávok vykonávané nebankovým spôsobom
   prieskum trhu
   poradenská činnosť vo vyššie uvedených predmetoch podnikania
   25.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Trandžík - predseda predstavenstva Križkova 953/6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.04.2001
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 12.04.2001
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 12.04.2001
   24.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01
   Ing. Marian Trandžík - predseda predstavenstva Križkova 953/6 Bratislava 811 04
   17.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Trandžík - predseda predstavenstva Križkova 953/6 Bratislava 811 04
   16.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Trandžík - predseda Martinengova 36 Bratislava 811 02
   23.04.2001Nové sidlo:
   Nobelova 9 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Karel Ružička Kadnárová 106 Bratislava 831 05
   Ing. Emil Števo Wolkrová 41 Bratislava 851 01
   Ing. Marian Trandžík - predseda Martinengova 36 Bratislava 811 02
   22.04.2001Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Bocko - predseda Pražská 4 Bratislava 831 01
   Ing Igor Pieš Babuškova 5 Bratislava 821 03
   Ing. Marian Trandžík Martinengova 36 Bratislava 811 02
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   30.09.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing Igor Pieš Babuškova 5 Bratislava 821 03
   29.09.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Krištofčák , CSc. Chemická 8 Bratislava 831 02
   19.06.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ondrej Bocko - predseda Pražská 4 Bratislava 831 01
   Ing. Jozef Krištofčák , CSc. Chemická 8 Bratislava 831 02
   Ing. Marian Trandžík Martinengova 36 Bratislava 811 02
   18.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Tomáš Kubečka Mariánska 61 Stupava 900 31
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   09.08.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Tomáš Kubečka Mariánska 61 Stupava 900 31
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   08.08.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   Ing. Vladimír Vereš Martákovej 3 Bratislava 821 03
   30.08.1993Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 836 05
   29.08.1993Zrušené sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   15.07.1992Nové obchodné meno:
   ISTROMEX, a. s.
   Nové sidlo:
   Dimitrovova 34 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením/
   prenájom nebytových priestorov, vrátane poskytovania iných než základných služieb s tým spojených
   sprostredkovateľská činnosť firiem v oblasti nákladnej dopravy
   zastupovanie firiem v oblasti obchodnotechnických služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodno-technických služieb
   veľkokapacitné uskladňovanie a distribúcia tovarov
   výroba plastových obalových materiálov
   výroba obalov
   adjustačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Gallo Znievska 21 Bratislava 851 01
   Ing. Vladimír Harminc Riazanská 20 Bratislava 831 03
   Ing. Oskár Petrech Ipeľská 7 Bratislava 821 07
   Ing. Elena Trenčianska Račianska 39 Bratislava 821 09
   Ing. Vladimír Vereš Martákovej 3 Bratislava 821 03