Vytvoriť faktúru

ADA I. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ADA I.
IČO 31328211
DIČ 2020296894
IČ DPH SK2020296894
Dátum vzniku 15 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ADA I.
Beblavého 10
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 46 460 €
Zisk 3 941 €
Aktíva 89 767 €
Vlastný kapitál 79 661 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421911705004
Fax(es) 0254415277
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 97,377
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 18,353
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 18,353
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,353
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 79,024
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 4
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 6,163
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,632
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,632
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,531
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 72,857
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,678
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 68,179
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 97,377
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 83,602
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,379
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,379
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 70,643
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 70,643
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,941
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 13,775
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 13,713
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 10,733
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 10,733
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 352
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 243
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,385
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 62
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 62
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 46,460
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 46,460
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 40,207
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,087
D. Služby (účtová skupina 51) 30,200
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,330
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 920
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 324
4. Sociálne náklady (527, 528) 86
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 549
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 391
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 391
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,650
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,253
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 10,173
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 10
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 10
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 248
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 248
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -238
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,015
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,074
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,074
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,941
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015