Vytvoriť faktúru

CQ Service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno CQ Service
IČO 31328288
DIČ 2020317508
IČ DPH SK2020317508
Dátum vzniku 15 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CQ Service
Sabinovská 10
82102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 539 360 €
Zisk -50 069 €
Aktíva 448 589 €
Vlastný kapitál 361 112 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421248204930, +421248204911, +421248204912
Mobile phone(s) +421903799866, +421903130438, +421903779491, +421904552905, +421903775494, +421903775493, +421903789668, +421903790409
Fax(es) 0248204912
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 420,901
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,191
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,191
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,191
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 401,973
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,569
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 31,569
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 108,965
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 102,291
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,291
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,674
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 261,439
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,614
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 259,825
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,737
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,737
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 420,901
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 310,643
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,556
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,556
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,801
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,656
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 2,656
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 328,099
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 574,148
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -246,049
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,469
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 110,204
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 195
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 195
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 856
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 856
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 109,153
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 78,954
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 78,954
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,479
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,165
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,555
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 54
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 54
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 539,360
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 369,879
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 169,481
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 586,681
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 271,702
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 11,128
D. Služby (účtová skupina 51) 66,651
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 158,823
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 114,853
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,202
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,768
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 625
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,329
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,329
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 423
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 66,000
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -47,321
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 189,879
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,362
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,357
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,357
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,645
O. Kurzové straty (563) 73
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,572
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,283
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -49,604
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 465
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 42
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 423
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -50,069
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015