Vytvoriť faktúru

OSVETLENIE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno OSVETLENIE
IČO 31328296
DIČ 2020293847
IČ DPH SK2020293847
Dátum vzniku 09 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo OSVETLENIE
Hraničná 18
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 493 681 €
Zisk -4 361 €
Aktíva 304 666 €
Vlastný kapitál 67 461 €
Kontaktné informácie
Email osvetlenie@azet.sk
Phone(s) +421264369402, +421264285681, +421264462391, +421264462392
Mobile phone(s) +421905537796, +421905525721, +421907784704
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 316,826
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,886
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,886
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,886
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 310,760
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,385
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,385
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 126,855
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 126,740
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 126,740
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 115
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 162,520
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 808
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 161,712
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,180
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 685
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 495
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 316,826
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 65,292
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 35,203
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 35,203
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 12,410
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,873
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,873
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 19,167
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 19,167
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,361
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 251,379
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,732
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 115
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,617
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 243,354
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 102,372
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,372
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,603
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,366
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 8,856
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,064
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,093
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,293
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,293
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 155
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 155
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 482,933
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 493,681
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 540
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 482,393
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8,559
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,189
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 491,993
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 146,741
D. Služby (účtová skupina 51) 216,153
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 117,914
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 85,843
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 28,923
4. Sociálne náklady (527, 528) 3,148
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,520
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,755
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,755
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -8,312
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,222
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,688
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 120,039
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 920
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 108
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 108
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 812
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -916
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 772
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,133
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,133
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,361
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 28.09.2016