Vytvoriť faktúru

P E G A S A - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno P E G A S A
IČO 31328393
DIČ 2020343204
IČ DPH SK2020343204
Dátum vzniku 20 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo P E G A S A
Gogoľova 18
85202
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 216 €
Zisk -85 386 €
Aktíva 412 288 €
Vlastný kapitál -51 047 €
Kontaktné informácie
Email pegasa@pegasa.sk
Phone(s) 0254791983
Fax(es) 0254791984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 320,940
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 72,835
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 33,662
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 33,662
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 39,173
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 39,173
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 245,928
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 800
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 800
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 146,627
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 134,088
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 134,088
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 841
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 599
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,099
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 98,501
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 51,335
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 47,166
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,177
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,177
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 320,940
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -136,433
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -58,350
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 106,291
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -164,641
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -85,386
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 457,373
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) -434
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) -434
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 457,307
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123,744
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 123,744
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 333,099
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 114
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 350
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 48,741
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 52,216
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,741
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,475
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 135,809
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 93,179
D. Služby (účtová skupina 51) 23,013
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 17,543
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 12,670
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 4,343
4. Sociálne náklady (527, 528) 530
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 350
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,724
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -83,593
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -67,451
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 10
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8
XII. Kurzové zisky (663) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 842
O. Kurzové straty (563) 370
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 472
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -832
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -84,425
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -85,386
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015