Vytvoriť faktúru

Edenred Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Edenred Slovakia
IČO 31328695
DIČ 2020312294
IČ DPH SK2020312294
Dátum vzniku 20 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Edenred Slovakia
Karadžičova 8, P.O.BOX 21
21582
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 116 220 €
Zisk 2 663 866 €
Aktíva 31 732 463 €
Vlastný kapitál 3 091 922 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250707222, 0415625855, 0484123390, 0556231016, 0556252475, 0905212561, 0905265516, 0905441906, 0911
Fax(es) 0556231016, 0250707221
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 34,636,617
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,772,790
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 298,018
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 298,018
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 474,772
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 283,803
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 183,325
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 7,644
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 5,000,000
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 5,000,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 28,783,491
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 132,806
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 129,267
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,539
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 136,921
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 136,921
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,285,258
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,404,619
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,404,619
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 12,710,390
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 170,249
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,228,506
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72,193
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,156,313
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 80,336
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 13,294
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 48,845
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 18,197
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 34,636,617
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,423,407
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 663,879
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 663,879
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 95,662
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 95,662
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,663,866
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,175,254
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,605
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,605
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 30,551,322
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 30,145,843
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 30,145,843
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 118,626
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 78,118
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 200,479
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,256
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 622,327
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 119,184
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 503,143
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 37,956
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 37,956
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,452,376
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,116,220
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,522
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 8,436,854
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 13,500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 650,344
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,088,522
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,460
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 702,537
D. Služby (účtová skupina 51) 2,397,096
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,564,034
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,972,800
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 516,046
4. Sociálne náklady (527, 528) 75,188
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,410
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 305,868
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 305,868
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 6,649
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,650
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 82,818
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,027,698
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,340,283
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 450,820
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 450,451
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 450,451
XII. Kurzové zisky (663) 369
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 33,688
O. Kurzové straty (563) 2,961
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 30,727
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 417,132
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,444,830
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 780,964
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 805,486
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -24,522
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,663,866
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328695 DIČ: 2020312294 IČ DPH: SK2020312294
 • Sídlo: Edenred Slovakia, Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 21582, Bratislava
 • Dátum vzniku: 20 Júla 1992
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  EDENRED SA 11 286 € (1.7%) Malakoff 922 40 Francúzsko
  EDENRED ITALIA S.R.L. 652 593 € (98.3%) Miláno 201 24 Talianska republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   14.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Stéphane Philippe Dufour Krmanova 1808/8 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 16.07.2013
   13.01.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Stéphane Philippe Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   04.10.2013Nové predmety činnosti:
   počítačové služby
   Nový štatutárny orgán:
   Stéphane Philippe Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   03.10.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Philippe Stéphane Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   16.07.2013Nový štatutárny orgán:
   Philippe Stéphane Dufour Colonia Polanco Chapultepec, Anatole France 227 México DF 115 50 Spojené štáty mexické Vznik funkcie: 16.07.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Eric Marc Marie Fidele de Ladoucette Kerenuy Frigyes 41 A Budapešť 1028 Maďarská republika Vznik funkcie: 15.02.2010
   11.12.2012Noví spoločníci:
   EDENRED SA Boulevard Gabriel Péri 166-180 Malakoff 922 40 Francúzsko
   10.12.2012Zrušeny spoločníci:
   EDENRED PARTICIPATIONS Boulevard Gabriel Péri 166-180 Malakoff 922 40 Francúzsko
   31.05.2011Nové obchodné meno:
   Edenred Slovakia, s. r. o.
   30.05.2011Zrušené obchodné meno:
   Edenred Slovakia s. r. o.
   25.09.2010Nové obchodné meno:
   Edenred Slovakia s. r. o.
   Noví spoločníci:
   EDENRED ITALIA S.R.L. Via Pirrelli Giovanni Battista 18 Miláno 201 24 Talianska republika
   EDENRED PARTICIPATIONS Boulevard Gabriel Péri 166-180 Malakoff 922 40 Francúzsko
   24.09.2010Zrušené obchodné meno:
   ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. Via Pirrelli Giovanni Battista 18 Miláno 201 24 Talianska republika
   ACCOR SERVICES PARTICIPATIONS Immeuble Odyssey, avenue de France 110 Paríž 750 13 Francúzska republika
   10.06.2010Noví spoločníci:
   ACCOR SERVICES ITALIA S.R.L. Via Pirrelli Giovanni Battista 18 Miláno 201 24 Talianska republika
   09.06.2010Zrušeny spoločníci:
   ACCOR TRB Avenue Hermann Debroux 54 Brusel 1160 Belgické kráľovstvo
   04.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Eric Marc Marie Fidele de Ladoucette Kerenuy Frigyes 41 A Budapešť 1028 Maďarská republika Vznik funkcie: 15.02.2010
   03.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnoud Naguida utca 11 Budapešť 1112 Maďarská republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   02.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnoud Naguida utca 11 Budapešť 1112 Maďarská republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   01.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Pierre August Albert Gagnoud Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   04.12.2008Nový štatutárny orgán:
   Pierre August Albert Gagnoud Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   03.12.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnound Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   12.11.2008Zrušeny predmety činnosti:
   pohostinská činnosť - závodné stravovanie
   15.01.2008Noví spoločníci:
   ACCOR SERVICES PARTICIPATIONS Immeuble Odyssey, avenue de France 110 Paríž 750 13 Francúzska republika
   ACCOR TRB Avenue Hermann Debroux 54 Brusel 1160 Belgické kráľovstvo
   14.01.2008Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA Rue de la Mare-Neuve 2 Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   21.12.2007Nové sidlo:
   Karadžičova 8, P.O.BOX 21 Bratislava 215 820 15
   20.12.2007Zrušené sidlo:
   Košická 56, P.O.BOX 21 Bratislava 215 820 15
   07.12.2007Noví spoločníci:
   ACCOR, SA Rue de la Mare-Neuve 2 Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   06.12.2007Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 1121 Budapešť Maďarská republika
   15.08.2007Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických, organizačných a účtovných poradcov
   automatizované spracovanie dát
   02.08.2007Nový štatutárny orgán:
   Pierre Auguste Albert Gagnound Ipasse du Fauborg 9 Le Grand - Lemps 386 90 Francúzska republika Vznik funkcie: 18.05.2007
   01.08.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Emil Roland Morizet Šermířská 2378 Praha 6 169 00 Česká republika
   16.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Michael Emil Roland Morizet Šermířská 2378 Praha 6 169 00 Česká republika
   15.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Michael Emil Roland Morizet Ortenburgstr. 8 Mníchov 814 77 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 38 Bratislava 37 831 01
   17.06.2002Nové obchodné meno:
   ACCOR Services Slovakia, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, športu, dopravy a obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   16.06.2002Zrušené obchodné meno:
   Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzeným
   20.06.2001Nové sidlo:
   Košická 56, P.O.BOX 21 Bratislava 215 820 15
   19.06.2001Zrušené sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   12.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Michael Emil Roland Morizet Ortenburgstr. 8 Mníchov 814 77 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Stromová 38 Bratislava 37 831 01
   11.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Dušan Chudý Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Iveta Iváková Jungmannova 4 Bratislava
   23.10.2000Noví spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   RNDr. Dušan Chudý Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Iveta Iváková Jungmannova 4 Bratislava
   22.10.2000Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   22.05.2000Noví spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   21.05.2000Zrušeny spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   27.08.1999Noví spoločníci:
   ACCOR, SA 2 Rue de la Mare-Neuve Évry Cedex 910 21 Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Líščie Nivy 10 Bratislava
   Jean Marc Loustalet Dostojewskijgasse 20 Viedeň 1130 Rakúsko
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 1121 Budapešť Maďarská republika
   26.08.1999Zrušeny spoločníci:
   ACCOR SA rue de la Mere-Nueve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 Budapest Maďarská republika
   26.08.1998Nové predmety činnosti:
   Vydavateľská činnosť periodickej a neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
   Reklamno - propagačná činnosť
   08.01.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti stravovania
   Noví spoločníci:
   ACCOR SA rue de la Mere-Nueve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   Arnaud Martin-Regniault Kakukk Utca 7 Budapest Maďarská republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   07.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Accor sociéte anonyme rue de la Mere - Neuve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   24.03.1997Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť - závodné stravovanie
   14.12.1994Noví spoločníci:
   Accor sociéte anonyme rue de la Mere - Neuve 2 Évry Cédex Francúzska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Boris Lukáč Rázusova 1 Martin
   13.12.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   20.07.1992Nové obchodné meno:
   Gastroservis, spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Nevädzova 8 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   servisná služba v oblasti závodného stravovania
   centrálny predaj stravných lístkov
   kúpa tovaru za účelom predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Gábor Buza Robotnícka 18 Bratislava
   Miriam Buzová Robotnícka 18 Bratislava