Vytvoriť faktúru

ISPA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISPA
IČO 31328717
DIČ 2020300777
IČ DPH SK2020300777
Dátum vzniku 21 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISPA
Kopčianska 92
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 861 280 €
Zisk 114 329 €
Aktíva 2 649 845 €
Vlastný kapitál 1 786 109 €
Kontaktné informácie
Email ispa@ispa.sk
Webová stránka http://www.ispa.sk;http://www.jcdecaux.sk
Phone(s) +421268207523, +421268207533, +421268207514
Fax(es) 0268207556
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,534,696
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,818,371
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 39,180
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 39,180
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 779,191
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 167
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 777,997
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,027
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,000,000
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 1,000,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 677,247
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 41,999
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 41,999
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 448,877
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 446,879
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,733
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 445,146
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 75
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,923
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 186,371
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,275
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 180,096
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 39,078
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 33,676
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 5,402
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,534,696
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,900,438
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 195,513
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 195,513
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 19,551
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 19,551
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,571,045
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,571,045
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 114,329
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 612,769
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 70,851
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 12,859
12. Odložený daňový záväzok (481A) 57,992
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 407,631
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 20,287
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 20,287
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 280,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,146
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,198
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 134,113
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 27,159
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 106,954
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 174
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 21,489
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 21,489
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,861,280
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,466,530
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 15,782
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 2,082
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 376,886
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,708,374
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 87,060
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13,243
D. Služby (účtová skupina 51) 2,514,571
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 765,017
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 573,027
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 173,677
4. Sociálne náklady (527, 528) 18,313
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 31,957
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 276,620
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 276,620
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -20,863
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,769
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 152,906
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 867,438
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,865
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4,859
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 4,808
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 51
XII. Kurzové zisky (663) 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,219
O. Kurzové straty (563) 25
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,194
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,646
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 155,552
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 41,223
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 77,912
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -36,689
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 114,329
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016