Vytvoriť faktúru

AXESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno AXESS
IČO 31328831
DIČ 2020355612
IČ DPH SK2020355612
Dátum vzniku 17 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AXESS
Námestie Hraničiarov 31-33
85103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 478 159 €
Zisk 82 984 €
Aktíva 879 390 €
Vlastný kapitál 753 390 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0233014944, 0262247538, 0262247570, 0267201300, 0267201312, 90545513, 9455135
Fax(es) 0262247538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 960,582
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 523,549
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 523,549
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 480,294
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 42,915
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 340
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 435,620
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 226,864
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 226,864
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 226,864
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 208,756
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,216
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 207,540
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,413
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,413
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 960,582
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 555,847
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,196
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,196
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,271
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,271
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 432,396
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 434,227
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,831
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 82,984
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 404,735
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 167,306
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 144,664
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 22,642
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 228,726
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 4,823
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,823
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 47,533
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 62,657
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 37,193
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 75,690
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 830
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,703
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,703
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,478,159
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 120,981
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,352,699
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,479
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,360,772
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 107,445
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 52,789
D. Služby (účtová skupina 51) 105,855
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,023,626
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 778,822
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 225,488
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,316
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,160
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 67,491
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 67,491
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 406
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 117,387
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,207,591
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 58
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 51
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 51
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,234
O. Kurzové straty (563) 2
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,232
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,176
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 110,211
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 27,227
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 27,227
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 82,984
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31328831 DIČ: 2020355612 IČ DPH: SK2020355612
 • Sídlo: AXESS, Námestie Hraničiarov 31-33, 85103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 17 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01 17.07.1992
  Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava 841 00 30.04.2013
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Pavel Ďurčo 11 066 € (33.3%) Jasovská 11 Bratislava 851 01
  Ing. Igor Dugovič 11 064 € (33.3%) Homolova 12 Bratislava 841 00
  Ing. Robert Matzenauer 11 066 € (33.3%) Bratislava 851 03
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava 841 00 Vznik funkcie: 30.04.2013
   29.04.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 17.07.1992
   11.04.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01
   30.12.2008Nové obchodné meno:
   AXESS, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Námestie Hraničiarov 31-33 Bratislava 851 03
   29.12.2008Zrušené obchodné meno:
   "AXESS, spol. s r.o."
   Zrušené sidlo:
   Medveďovej 1/a Bratislava 851 04
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Takáč Ožvoldikova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Pavel Zvolenec Osuského 32 Bratislava 851 03
   17.10.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 17.07.1992
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Ďatelinová 5530/4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 17.07.1992
   16.10.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo - zástupca riaditeľa Jasovská 11 Bratislava 851 01
   28.02.1996Nové sidlo:
   Medveďovej 1/a Bratislava 851 04
   Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   27.02.1996Zrušené sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   09.09.1994Nové predmety činnosti:
   montáže, oprava, servis elektrických zariadení, výpočtovej, meracej a regulačnej techniky
   22.06.1993Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   Ing. Igor Dugovič Homolova 12 Bratislava 841 00
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Ladislav Takáč Ožvoldikova 5 Bratislava 841 02
   Ing. Pavel Zvolenec Osuského 32 Bratislava 851 03
   21.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   08.03.1993Nové sidlo:
   Podunajská 25 Bratislava 825 64
   Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   07.03.1993Zrušené sidlo:
   Nová strojnícka 1 Bratislava 825 64
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   17.07.1992Nové obchodné meno:
   "AXESS, spol. s r.o."
   Nové sidlo:
   Nová strojnícka 1 Bratislava 825 64
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   konzultačná a poradenská činnosť v oblasti ASRTP a výpočtovej techniky
   príprava aplikácií ASRTP
   sprostredkovanie nákup a predaj VT
   servisná činnosť VT a ASRTP
   Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo Jasovská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Robert Matzenauer Osuského 28 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Boďo , CSc. - riaditeľ spoločnosti Blagoevova 6 Bratislava 851 04
   Ing. Pavel Ďurčo - zástupca riaditeľa Jasovská 11 Bratislava 851 01