Vytvoriť faktúru

EUROFINS BEL/NOVAMANN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EUROFINS BEL/NOVAMANN
IČO 31329209
DIČ 2020297697
IČ DPH SK2020297697
Dátum vzniku 28 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EUROFINS BEL/NOVAMANN
Komjatická 73
94002
Nové Zámky
Finančné informácie
Tržby a výnosy 7 157 580 €
Zisk 244 833 €
Aktíva 4 912 437 €
Vlastný kapitál 3 075 985 €
Kontaktné informácie
Email Info@eurofins.sk
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,313,193
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,590,649
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 12,132
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 12,132
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,110,696
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 188,372
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,192,458
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 656,375
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 73,491
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 467,821
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 467,821
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,706,275
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 50,974
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 50,974
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 87,015
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 87,015
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 868,329
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 859,738
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 121,324
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 738,414
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,167
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,424
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 699,957
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,048
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 692,909
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,269
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 617
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,179
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 11,473
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,313,193
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,319,093
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,971
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,971
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 7,339
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 20,899
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 20,899
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 71,750
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 5,362
2. Ostatné fondy (427, 42X) 66,388
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 242,951
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 242,951
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 2,565,350
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,565,350
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 244,833
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 994,100
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 49,251
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 47,063
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,188
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 62,406
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 62,406
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 715,969
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 365,131
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 118,120
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 247,011
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 7,495
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 116,744
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 79,336
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 118,482
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,781
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 166,379
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 41,614
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 124,765
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 95
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 7,110,882
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 7,157,580
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 405
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 7,110,477
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,813
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,885
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,815,432
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 366
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 846,091
D. Služby (účtová skupina 51) 2,126,931
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,227,076
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,341,910
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 776,944
4. Sociálne náklady (527, 528) 108,222
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 16,533
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 539,598
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 539,598
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 5,280
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 31,229
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,328
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 342,148
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,137,494
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,879
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 75
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 75
XII. Kurzové zisky (663) 4,804
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,551
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,278
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 7,569
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,709
O. Kurzové straty (563) 3,715
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,558
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -14,672
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 327,476
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 82,643
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 117,167
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -34,524
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 244,833
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.05.2016