Vytvoriť faktúru

Slovak Parcel Service - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Slovak Parcel Service
IČO 31329217
DIČ 2020351993
IČ DPH SK2020351993
Dátum vzniku 27 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Slovak Parcel Service
Senecká cesta 1
90028
Ivanka pri Dunaji
Finančné informácie
Tržby a výnosy 35 527 458 €
Zisk 1 656 473 €
Aktíva 25 055 554 €
Vlastný kapitál 13 408 758 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0216877, 0248707309
Fax(es) 0248707117
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 26,735,622
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 13,908,432
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 24,248
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 24,248
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 13,884,184
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,865,896
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,467,699
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,023,071
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,285
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 526,233
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 12,709,472
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 118,153
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 118,153
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 8,044,720
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,251,290
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,123,858
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,127,432
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,700,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 86,406
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7,024
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,546,599
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,770
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,542,829
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 117,718
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 105,766
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 11,952
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 26,735,622
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,951,348
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 11,496
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 11,496
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 2,259
2. Ostatné fondy (427, 42X) 2,259
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 14,274,481
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,274,481
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,656,473
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,779,179
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,250,604
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 1,104,483
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 36,440
12. Odložený daňový záväzok (481A) 109,681
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 219,301
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 219,301
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 8,793,227
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 7,311,383
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,230
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,279,153
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 689,885
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 227,848
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 145,374
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 418,737
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 516,047
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 87,470
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 428,577
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,095
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 5,095
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 34,795,027
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 35,527,458
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,795,027
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 30,543
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 701,888
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 33,115,142
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 950,395
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 17,012
D. Služby (účtová skupina 51) 25,673,319
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,083,474
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,800,161
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,238,444
4. Sociálne náklady (527, 528) 44,869
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 57,905
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 990,774
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 990,774
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,591
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 57,096
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 271,576
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,412,316
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,154,301
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1,344
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 1,132
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 212
XII. Kurzové zisky (663) -1,306
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 153,713
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 34,818
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 30,781
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 4,037
O. Kurzové straty (563) 1,730
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 117,165
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -153,675
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,258,641
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 602,168
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 515,876
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 86,292
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,656,473
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 06.10.2016