Vytvoriť faktúru

STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava
IČO 31329314
DIČ 2020343314
IČ DPH SK2020343314
Dátum vzniku 29 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava
Polianky 17
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 238 505 €
Zisk 13 597 €
Aktíva 1 021 981 €
Vlastný kapitál 1 008 495 €
Kontaktné informácie
Email karin@vastusko.sk
Phone(s) 0264286662, 0264286713, 0264461217
Mobile phone(s) 0908702808, 0908790213
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,068,360
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 587,666
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 587,666
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 580,378
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,288
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 480,031
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 474,598
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 74,731
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,731
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 399,867
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,433
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 251
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,182
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 663
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 663
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,068,360
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,020,592
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,209,819
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,209,819
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 23,190
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 23,190
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 540
2. Ostatné fondy (427, 42X) 540
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 368
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 368
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -226,922
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,672
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -229,594
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,597
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 47,768
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,390
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 320
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,070
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 42,217
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,361
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,361
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,118
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,705
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,019
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 14
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,161
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,161
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 262,138
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 238,505
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 226,814
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,691
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 242,300
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 49,579
D. Služby (účtová skupina 51) 53,720
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 65,793
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 53,503
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,199
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,091
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24,813
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 38,865
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 38,865
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 6,274
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,256
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,795
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 123,515
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 23,633
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23,633
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23,633
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 739
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 545
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 545
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 194
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 22,894
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 19,099
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,502
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,502
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,597
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31329314 DIČ: 2020343314 IČ DPH: SK2020343314
 • Sídlo: STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA Bratislava, Polianky 17, 84103, Bratislava
 • Dátum vzniku: 29 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Vladimír Smirnov Repašského 5 Bratislava 841 02 01.02.2012
  Jurij Šarapov Chalturinskaja 9 Moskva 107392 Ruská federácia 01.04.2012
  Natalia Smirnova Repašského 5 Bratislava 841 02 01.03.2012
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT spol. s r.o. 0 € (0%) Nikitsky bulvár 7 Moskva 121 019 Ruská federácia
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Natalia Smirnova Repašského 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.03.2012
   11.02.2012Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Smirnov Repašského 5 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 01.02.2012
   Jurij Šarapov Chalturinskaja 9 Moskva 107392 Ruská federácia Vznik funkcie: 01.04.2012
   10.02.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.10.2000
   Ing. Andrej Alexandrovič Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   24.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Alexandrovič Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   23.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrey Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   09.12.2006Nový štatutárny orgán:
   Andrey Kulagin Saratovská 14 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 09.12.2006
   04.06.2004Noví spoločníci:
   Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT spol. s r.o. Nikitsky bulvár 7 Moskva 121 019 Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava 841 01 Vznik funkcie: 12.10.2000
   03.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT s.r.o. Suvorovskij bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava
   11.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Overčenko Viačeslav Fjodorovič Lipského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 03.04.2002
   15.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Rulnov Mikhail Borisovič Lipského 6 Bratislava
   14.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Malyšev Jurij Alexejevič Lipského 6 Bratislava
   26.05.2000Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   výroba píliarska
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   leasing automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   konzultačná, poradenská a lektorská činnosť v oblasti automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   prevádzkovanie garáží a odstavných plôch pre motorové vozidlá
   výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
   opravy motorových vozidiel
   25.05.2000Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí /na veci, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vecí vykonávať len s týmto povolením/
   leasing automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   garančný a pozáručný servis, opravárenská služba automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   prenájom skladových a odstavných plôch priestorov
   14.09.1993Noví spoločníci:
   Zahranično-ekonomické združenie STROJDORMAŠEXPORT s.r.o. Suvorovskij bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Malyšev Jurij Alexejevič Lipského 6 Bratislava
   Ing. Overčenko Viačeslav Fjodorovič Lipského 6 Bratislava Skončenie funkcie: 03.04.2002
   13.09.1993Zrušeny spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   06.05.1993Noví spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   05.05.1993Zrušeny spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   Dmitrij Anatolevič Ananin Samarkansky Bulvar 13 Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   20.10.1992Noví spoločníci:
   Všezväzové chozraščotné zahranično-ekonomické združenie "STROJDORMAŠEXPORT" Suvorovský Bulvár 7 Moskva Ruská federácia
   29.07.1992Nové obchodné meno:
   STROJDORMAŠEXPORT MOSKVA s.r.o. Bratislava
   Nové sidlo:
   Polianky 17 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí /na veci, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj vecí vykonávať len s týmto povolením/
   leasing automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   konzultačná, poradenská a školiaca činnosť v oblasti automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   garančný a pozáručný servis, opravárenská služba automobilov, cestnej a stavebnej techniky
   prenájom skladových a odstavných plôch priestorov
   Noví spoločníci:
   Dmitrij Anatolevič Ananin Samarkansky Bulvar 13 Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jurij Viktorovič Sačkov Dubki Moskva Ruská federácia prechodný pobyt na území SR : Lipského 6 Bratislava