Vytvoriť faktúru

I. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno I.
IČO 31329357
DIČ 2020800584
IČ DPH SK2020800584
Dátum vzniku 21 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I.
Pri starej prachárni 14
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 106 312 €
Zisk -61 406 €
Aktíva 437 930 €
Vlastný kapitál -167 658 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0243637515
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 595,931
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 545,979
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 168,533
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 160,533
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 8,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 377,446
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 377,446
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,952
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,443
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,068
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,068
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 2,041
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,334
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 17,509
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,403
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,106
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 595,931
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -253,794
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -199,690
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 14,397
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -214,087
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -61,406
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 849,725
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 118,534
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 117,410
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,124
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 731,191
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 87,122
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 87,122
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 626,441
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,035
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,126
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,467
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 94,880
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 106,312
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 94,880
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 11,432
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 170,863
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,806
D. Služby (účtová skupina 51) 79,250
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 33,564
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 24,740
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 8,688
4. Sociálne náklady (527, 528) 136
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,664
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 41,516
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 41,516
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,063
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -64,551
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,824
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,907
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 5,906
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 5,906
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,802
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,751
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,751
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 51
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,105
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -60,446
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -61,406
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 25.07.2016