Vytvoriť faktúru

ŠB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠB
IČO 31329373
DIČ 2020647849
Dátum vzniku 31 Júla 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠB
Saratovská 28
84102
Bratislava
Finančné informácie
Zisk -480 €
Aktíva 3 182 €
Vlastný kapitál 2 709 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,182
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,182
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 3,182
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,229
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 41,758
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 41,758
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 2,158
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -41,207
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 953
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 953
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 0
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 0
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 473
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 0
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 0
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 0
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 0
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 0
C. Služby (účtová skupina 51) 0
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 0
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 0
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 0
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 0
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 0
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 0
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 0
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 0
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 0
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 0
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 0
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) 0
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 0
P. Daň z príjmov (591, 595) 480
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4232747.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31329373 DIČ: 2020647849
 • Sídlo: ŠB, Saratovská 28, 84102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 31 Júla 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Viliam Baláž Bieloruská 32 Bratislava 821 06 28.11.1996
  Karol Buchta J. Smreka 4 Bratislava 841 07 08.11.1999
  Ľuboš Šablatúra Haburská 31 Bratislava 28.11.1996
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Karol Buchta 83 531 € (100%) J. Smreka 4 Bratislava 841 07
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   08.11.1999Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta J. Smreka 4 Bratislava 841 07
   07.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta J. Smreka 4 Bratislava 841 07
   09.07.1999Nové sidlo:
   Saratovská 28 Bratislava 841 02
   08.07.1999Zrušené sidlo:
   J.Smreka 4 Bratislava 841 07
   22.01.1997Nové sidlo:
   J.Smreka 4 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta J. Smreka 4 Bratislava 841 07
   21.01.1997Zrušené sidlo:
   Bieloruská 32 Bratislava 821 06
   28.11.1996Nové obchodné meno:
   ŠB, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Bieloruská 32 Bratislava 821 06
   Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Viliam Baláž Bieloruská 32 Bratislava 821 06
   Ľuboš Šablatúra Haburská 31 Bratislava
   27.11.1996Zrušené obchodné meno:
   ŠRÁMEK - BUCHTA spol. s r. o.
   Zrušené sidlo:
   Pútnicka 65 Bratislava 841 06
   Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   06.05.1996Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho predaja a predaj
   pohostinská činnosť
   zahranično - obchodná činnosť
   prevádzkovanie, prenájom a servisná činnosť hracích a výherných automatov /prístrojov/ všetkého druhu
   05.05.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť
   pohostinská činnosť
   obchodná činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   16.06.1993Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   15.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Buchta
   Svetozár Šrámek
   21.04.1993Nové obchodné meno:
   ŠRÁMEK - BUCHTA spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Pútnicka 65 Bratislava 841 06
   Noví spoločníci:
   Karol Buchta Jána Smreka 4 Bratislava
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Buchta
   20.04.1993Zrušené obchodné meno:
   ŠRÁMEK spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   M. Ondrejkoviča 65 Bratislava 841 06
   Zrušeny spoločníci:
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   31.07.1992Nové obchodné meno:
   ŠRÁMEK spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   M. Ondrejkoviča 65 Bratislava 841 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zahranično-obchodná činnosť
   pohostinská činnosť
   obchodná činnosť, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   Noví spoločníci:
   Svetozár Šrámek M. Ondrejkoviča 65 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Svetozár Šrámek