Vytvoriť faktúru

RAJO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RAJO
IČO 31329519
DIČ 2020328629
IČ DPH SK2020328629
Dátum vzniku 01 Augusta 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo RAJO
Studená 35
82355
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 156 516 642 €
Zisk 1 045 193 €
Aktíva 79 497 365 €
Vlastný kapitál 23 291 375 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0249225207, 0249225500, 0249225206
Fax(es) 0249225332
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 77,985,425
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,143,428
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 318,077
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 308,803
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9,274
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 45,766,869
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,783,778
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,539,399
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 21,259,753
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 660,848
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 2,838,691
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 684,400
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,058,482
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,058,482
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 30,758,491
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 11,492,483
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 6,143,088
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 83,540
3. Výrobky (123) - /194/ 4,417,147
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 848,708
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17,405,226
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17,192,473
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,235,478
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,956,995
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 183,179
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 29,574
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,860,782
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,235
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,851,547
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 83,506
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 83,506
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 77,985,425
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,249,488
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 30,748,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 30,748,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 81,636
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 685,168
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 685,168
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 17,591
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 17,591
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -7,328,100
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,798,280
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -12,126,380
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,045,193
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 52,619,484
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 29,046,615
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 27,810,106
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 26,437
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,210,072
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 946,623
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 946,623
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 20,779,351
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 18,873,843
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,332,212
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,541,631
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 436,066
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 283,524
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,185,691
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 227
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,759,767
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 169,668
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,590,099
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 87,128
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 116,453
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 1,005
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 115,448
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 153,515,336
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 156,516,642
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,611,954
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 135,904,099
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 999,283
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,487,756
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 531,182
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,289,162
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 668,718
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 154,097,543
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 12,325,050
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 100,054,891
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 803,626
D. Služby (účtová skupina 51) 20,428,177
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 10,218,606
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,707,240
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 476,627
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,473,453
4. Sociálne náklady (527, 528) 561,286
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 173,603
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,489,214
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,489,214
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,076,226
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -66,508
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,594,658
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,419,099
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 18,947,018
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 319,649
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 606
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 606
XII. Kurzové zisky (663) 319,043
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 782,908
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 412,145
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 321,856
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 90,289
O. Kurzové straty (563) 313,322
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 57,441
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -463,259
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,955,840
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 910,647
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 745,103
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 165,544
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,045,193
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016
Dátum aktualizácie údajov: 12.10.2016