Vytvoriť faktúru

ELTESO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELTESO
IČO 31329781
DIČ 2020912289
IČ DPH SK2020912289
Dátum vzniku 06 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELTESO
Kukučínova 44
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 124 122 €
Zisk 8 162 €
Aktíva 109 720 €
Vlastný kapitál 42 144 €
Kontaktné informácie
Email elteso@elteso.sk
Phone(s) 02071349920713499, 020720713499
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 83,687
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,520
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,520
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 17,520
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 65,673
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 51,750
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 49,694
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,694
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,056
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,923
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 191
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,732
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 494
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 494
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 83,687
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 50,306
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 34,841
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 34,841
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,162
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 33,381
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 33,381
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,997
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,997
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,000
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,384
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 123,960
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 124,122
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 63,202
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 60,759
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 161
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 113,580
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 60,476
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,209
D. Služby (účtová skupina 51) 45,146
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 147
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,840
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,840
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 762
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,542
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 17,130
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 58
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 58
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -56
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,486
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,324
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,324
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,162
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015