Vytvoriť faktúru

VITAMTRADE Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VITAMTRADE Bratislava
IČO 31330631
Dátum vzniku 20 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VITAMTRADE Bratislava
Nerudova 4
04001
Košice
Finančné informácie
Tržby a výnosy 532 576 €
Zisk 7 918 €
Aktíva 46 788 €
Vlastný kapitál 10 722 €
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 310,519
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 77,801
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 77,801
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 77,801
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 181,905
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,334
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,334
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 92,265
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 89,440
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 89,440
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,825
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 88,306
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 86,410
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,896
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 50,813
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,030
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 43,783
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 310,519
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,250
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,332
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,545
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -213
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,918
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 291,973
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 58,197
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 57,432
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 105
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 660
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 233,100
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 207,818
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 207,818
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,322
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 728
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,528
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,704
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 676
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 676
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 296
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 296
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 519,780
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 532,576
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 519,781
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 11,250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,545
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 515,410
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 270,200
D. Služby (účtová skupina 51) 194,886
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 23,595
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,607
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,854
4. Sociálne náklady (527, 528) 134
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,183
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,887
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,887
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 10,280
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 379
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 17,166
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,695
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,368
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 2,592
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 2,592
O. Kurzové straty (563) 173
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,603
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -6,368
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,798
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,918
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.06.2016
 • IČO:31330631
 • Sídlo: VITAMTRADE Bratislava, Nerudova 4, 04001, Košice
 • Dátum vzniku: 20 Augusta 1992
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.12.2000Nové sidlo:
   Nerudova 4 Košice 040 01
   Noví spoločníci:
   Potravinársky priemysel "VITAMINKA" a.s. Prilep Lece Koteski 23 PRILEP Republic of Macedonia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing.arch. Dime Trpčevski Kpt. Nálepku 5 Košice
   20.08.1992Nové obchodné meno:
   VITAMTRADE Bratislava, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj všetkých druhov tovarov, ktoré nevyžadujú špeciálne licencie