Vytvoriť faktúru

POLNOMARKET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno POLNOMARKET
IČO 31330673
DIČ 2020314846
IČ DPH SK2020314846
Dátum vzniku 19 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo POLNOMARKET
Šumavská 38
82060
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 386 664 €
Zisk -5 555 €
Aktíva 165 143 €
Vlastný kapitál 29 324 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0465423502
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 47,612
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 47,612
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08) 0
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 103,406
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 10,285
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 143
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 33,174
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 151,018
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 23,769
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 1,494
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,998
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 0
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 19,193
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,555
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 127,249
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 123,032
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,716
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 3,858
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,203
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 109,255
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 4,217
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 386,664
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 385,850
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 0
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 0
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 0
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 75
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 739
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 388,165
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 302,218
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 10,745
C. Služby (účtová skupina 51) 8,885
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 55,901
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,956
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 5,596
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 0
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,859
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,501
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 64,002
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1
VII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 0
VIII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku (665) 0
IX. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 0
X. Výnosové úroky (662) 1
XI. Kurzové zisky (663) 0
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 0
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 3,095
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 0
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 0
L. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 0
M. Nákladové úroky (562) 0
N. Kurzové straty (563) 0
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,095
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,094
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -4,595
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
Q. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/-) (596) 0
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -5,555
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31330673 DIČ: 2020314846 IČ DPH: SK2020314846
 • Sídlo: POLNOMARKET, Šumavská 38, 82060, Bratislava
 • Dátum vzniku: 19 Augusta 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava 851 04 30.04.1999
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Ján Hacker 6 639 € (100%) Haanova 39 Bratislava 851 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   30.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava 851 04
   29.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava
   19.08.1992Nové obchodné meno:
   POLNOMARKET, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava 820 60
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rámci voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   vydavateľská a reklamná činnosť
   školiaca činnosť
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   poradenská činnosť v oblasti machanizácie poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hacker Haanova 39 Bratislava
   Ing. Jozef Trakovický , CSc. Haanova 39 Bratislava