Vytvoriť faktúru

ŠPORT PRESS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠPORT PRESS
IČO 31330789
DIČ 2020314802
IČ DPH SK2020314802
Dátum vzniku 24 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠPORT PRESS
Francisciho 4
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 960 014 €
Zisk -69 240 €
Aktíva 2 066 669 €
Vlastný kapitál 1 343 607 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0484142297, 0484144306, 0260269338, 0260265343, 0260269340, 0260269343
Fax(es) 0260269370
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,208,712
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 829,800
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 149,800
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 60,905
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 88,895
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 680,000
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 680,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,373,345
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 15,437
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 7,037
3. Výrobky (123) - /194/ 8,400
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 858,139
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 766,531
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 766,531
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 91,608
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 499,769
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 14,273
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 485,496
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,567
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,567
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,208,712
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,534,128
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 562,104
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 562,104
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 680,863
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,390
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,390
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 358,011
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 374,132
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -16,121
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -69,240
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 674,584
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 9,052
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 9,052
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 636,855
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 549,686
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 549,686
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 33,936
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,655
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 26,279
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,299
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 28,621
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 28,621
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 56
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,880,695
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,960,014
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,686,243
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,194,452
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 129
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 79,190
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,117,178
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 43,510
D. Služby (účtová skupina 51) 2,168,756
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 771,774
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 556,190
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 194,144
4. Sociálne náklady (527, 528) 21,440
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,478
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,379
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,379
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25,963
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 80,318
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -157,164
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 668,429
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 93,540
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 92,140
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 92,140
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 33
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 33
XII. Kurzové zisky (663) 1,367
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,730
O. Kurzové straty (563) 1,251
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,479
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 90,810
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -66,354
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,886
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,886
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -69,240
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 10.06.2016