Vytvoriť faktúru

INPROKON INPROKON G.m.b.H. /v nemeckom jazyku/ INPROKON Ltd. /v anglickom jazyku/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INPROKON INPROKON G.m.b.H. /v nemeckom jazyku/ INPROKON Ltd. /v anglickom jazyku/
IČO 31330843
DIČ 2020337363
IČ DPH SK2020337363
Dátum vzniku 22 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INPROKON INPROKON G.m.b.H. /v nemeckom jazyku/ INPROKON Ltd. /v anglickom jazyku/
Šustekova 16
85104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 309 460 €
Zisk 41 485 €
Aktíva 110 308 €
Vlastný kapitál 37 801 €
Kontaktné informácie
Email inprokon@inprokon.sk
Phone(s) 0262411613, 0262411616, 0267202101
Fax(es) 0262411631
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 64,032
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 64,032
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,196
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,655
4. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 194,059
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -53,454
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 200,687
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 79,286
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 130,100
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -99,603
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 41,485
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 121,401
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 894
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 119,788
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 58,648
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 5,328
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,053
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 50,759
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 719
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 309,460
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 297,459
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,001
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 260,185
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 19,130
C. Služby (účtová skupina 51) 109,411
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 107,358
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,123
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 17,606
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 3,950
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 607
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 49,275
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 168,918
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 45
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 45
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 6,875
M. Nákladové úroky (562) 3,844
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,031
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -6,830
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 42,445
P. Daň z príjmov (591, 595) 960
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 41,485
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015