Vytvoriť faktúru

RVS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RVS
IČO 31331041
DIČ 2020297631
IČ DPH SK2020297631
Dátum vzniku 27 Augusta 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo RVS
Zrínskeho 13
81485
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 001 628 €
Zisk -357 031 €
Aktíva 9 454 905 €
Vlastný kapitál 9 236 411 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0245951600, 0245647852, 0245951116, 0245951601, 0245951602, 0245951603
Fax(es) 0245951606
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,235,513
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,046,681
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 9,046,681
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,676,294
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 7,183,458
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 47,532
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 52,500
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 86,897
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 183,632
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 18,094
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 18,094
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 32,946
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,555
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,555
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,391
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 132,592
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,749
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 119,843
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,200
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,200
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,235,513
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,851,032
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,167,880
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,167,880
A.II. Emisné ážio (412) 22,904
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 64,930
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 413,902
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 413,902
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,538,447
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 2,924,896
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,386,449
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -357,031
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 313,997
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,019
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,019
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 284,762
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 32,055
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,055
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 200,059
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 25,259
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 18,342
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,643
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,404
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,216
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 23,216
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 70,484
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 70,484
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,000,117
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,001,628
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 375,657
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 624,460
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,511
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,352,715
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 239,432
D. Služby (účtová skupina 51) 111,676
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 647,149
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 458,899
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 6,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 165,051
4. Sociálne náklady (527, 528) 17,199
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,232
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 322,503
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 322,503
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,281
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 16,442
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -351,087
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 649,009
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,065
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,506
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,506
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,559
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,064
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -354,151
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -357,031
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 01.12.2016