Vytvoriť faktúru

U - S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno U - S
IČO 31331084
DIČ 2020350365
IČ DPH SK2020350365
Dátum vzniku 28 Augusta 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo U - S
Hviezdoslavov 109
93041
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 330 139 €
Zisk 22 981 €
Aktíva 2 178 498 €
Vlastný kapitál 829 212 €
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,130,598
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 812,700
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,750
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,750
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 794,950
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 257,182
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 421,388
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 92,271
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 24,109
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 10,000
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 10,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,317,038
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,270,949
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,124,611
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,124,611
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 658
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 57,220
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 88,460
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 46,089
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 46,088
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 860
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 860
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,130,598
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 852,193
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 821,909
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 821,909
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,981
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,278,405
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 497,909
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 497,909
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 429,135
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 122,610
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 122,610
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 306,049
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 476
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 351,361
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 266,856
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,330,139
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 266,856
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,150
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,062,133
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,299,358
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,761
D. Služby (účtová skupina 51) 124,125
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 11,819
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,742
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,077
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24,837
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 105,373
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 105,373
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,801
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 75
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,021,567
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 30,781
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 132,970
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 88
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 88
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -85
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 30,696
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,715
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,715
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 22,981
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015