Vytvoriť faktúru

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/
IČO 31331131
DIČ 2020295860
IČ DPH SK2020295860
Dátum vzniku 01 Septembra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/
Plynárenská 6
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 16 203 017 €
Zisk 26 738 €
Aktíva 13 123 614 €
Vlastný kapitál 2 230 548 €
Kontaktné informácie
Email info@sevt.sk
Phone(s) 0850111184, 0235416135, 0253635364, 0905701771
Mobile phone(s) 0905701771
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 13,302,121
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,013,608
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,839,113
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,810,549
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 28,564
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,246,851
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 937,016
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 930,069
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 111,724
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 268,042
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,927,644
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,418,684
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 1,466,690
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 42,270
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,146,731
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,250,566
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 101,601
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2,148,965
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 361,914
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 268,631
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 268,631
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 55,818
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 37,465
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,473,731
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,120,312
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,120,312
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 16,772
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 237,453
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 986
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 98,208
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 60,520
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 18,694
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 41,826
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 141,782
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 13,278
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 128,504
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 13,302,121
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,200,983
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,038,360
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,038,360
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 411,211
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 196,603
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 196,603
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 528,071
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 528,071
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,738
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,101,138
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 27,821
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 27,821
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,820,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 6,364,198
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 5,650,211
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,650,211
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 231,939
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 184,221
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 109,451
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 159,926
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 28,450
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 132,177
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 132,177
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,756,942
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 16,005,082
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 16,203,017
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 15,618,858
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 378,940
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 193,772
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,163
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,284
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,879,649
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,902,975
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 423,682
D. Služby (účtová skupina 51) 3,155,118
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 3,851,927
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,780,084
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 929,765
4. Sociálne náklady (527, 528) 142,078
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 13,789
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 423,695
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 423,695
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 26
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108,437
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 323,368
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,709,795
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 107,074
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 40,594
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 40,594
XII. Kurzové zisky (663) 65,306
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 1,174
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 361,269
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 4,054
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 183,805
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 183,805
O. Kurzové straty (563) 14,782
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 158,628
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -254,195
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 69,173
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 42,435
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 8,356
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 34,079
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,738
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31331131 DIČ: 2020295860 IČ DPH: SK2020295860
 • Sídlo: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, ŠEVT /skrátená verzia obchodného mena/, Plynárenská 6, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Miroslav Kadvolt predseda Hurbanova Ves 14 Hurbanova Ves 925 25 08.02.2007
  Ing. František Krajča, CSc. člen Fraňa Kráľa 20 Bratislava 811 05 08.02.2007
  Ing. Jozef Kadvolt člen Hurbanova Ves 7 Hurbanova Ves 925 25 14.03.2007
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   06.04.2013Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   05.04.2013Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   18.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Kadvolt - člen Hurbanova Ves 7 Hurbanova Ves 925 25 Vznik funkcie: 14.03.2007
   17.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdenko Pápay - člen J. Smreka 14/6160 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 20.10.2006
   08.02.2007Nové predmety činnosti:
   kopírovacie a reprografické služby
   polygrafická výroba
   kancelárske služby - viazanie, laminovanie, výroba pečiatok
   skladovacie a distribučné služby
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda Hurbanova Ves 14 Hurbanova Ves 925 25
   Ing. František Krajča , CSc. - člen Fraňa Kráľa 20 Bratislava 811 05
   Ing. Zdenko Pápay - člen J. Smreka 14/6160 Bratislava 841 08 Vznik funkcie: 20.10.2006
   07.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Jankovitsová - podpredseda Vlčkova 41 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda 14 Hurbanova Ves
   Ing. František Krajča , CSc. Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   27.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovnický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   Ing. Miroslav Straka Kultúrna 3460/21 Bratislava
   06.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovnický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   05.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   25.06.2001Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru-predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   prenájom priestorov vrátane poskytovania s tým súvisiacich služieb - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomických, účtovných, podnikateľských a organizačných poradcov
   sprostredkovateľská činnosť
   marketing - prieskum trhu
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Artur Bobovický , CSc. Gercenova 29 Bratislava
   24.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Švec , CSc. Milana Marečka 8 Bratislava
   27.06.2000Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emília Jankovitsová - podpredseda Vlčkova 41 Bratislava
   Ing. František Krajča , CSc. Fraňa Kráľa 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Straka Kultúrna 3460/21 Bratislava
   26.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Emília Jankovitsová Vlčkova 41 Bratislava
   21.10.1998Nové obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
   20.10.1998Zrušené obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
   24.03.1998Nové predmety činnosti:
   vydavateľské činnosti - vydávanie, skladovanie, distribúcia tlačív
   nákup, predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing Emília Jankovitsová Vlčkova 41 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda 14 Hurbanova Ves
   Ing. Juraj Švec , CSc. Milana Marečka 8 Bratislava
   23.03.1998Zrušeny predmety činnosti:
   vydávanie, skladovanie a distribúcia:
   tlačív pre jednotnú sústavu sociálno-ekonomických informácií
   iných druhov tlačív pre ústredné orgány, orgány štátnej správy a ostatné riadiace orgány, vrátane provotných dokladov na zber a prípravu údajov na zabezpečenie uplatnenia automatizovaného informačného systému miestnej samosprávy a organizácii v jej pôsobnosti
   úradných a hospodárskych tlačív, periodických a neperiodických publikácií, Zbierky zákonov a Vestníkov, príp. časopisov ústredných orgánov
   tlačív a nekonečných formulárov pre výpočtovú techniku
   skladovanie a distribúcia výrobkov, vlastná výroba tlačív a publikácií
   zahranično-obchodná činnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Emília Jankovitsová Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda HurbanovaVes 14 Hrubý Šúr
   Ing. Juraj Švec , CSc. M.Marečku 8 Bratislava
   20.08.1996Nové sidlo:
   Plynárenská 6 Bratislava 821 09
   19.08.1996Zrušené sidlo:
   Štefánikova 2 Bratislava 815 65
   04.07.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing Emília Jankovitsová Beniakova 20 Bratislava
   Ing. Miroslav Kadvolt - predseda HurbanovaVes 14 Hrubý Šúr
   Ing. Juraj Švec , CSc. M.Marečku 8 Bratislava
   03.07.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Elena Bartunková - vedúca právneho útvaru š.p. ŠEVT Bílikova 8 Bratislava 841 01
   Ing. Milan Hrobský , CSc. - riaditeľ š.p. ŠEVT Wolkrova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Naděžda Stančíková - ekonom.- prev. námestníčka š.p. ŠEV Súľovská 6 Bratislava 821 05
   28.08.1992Nové obchodné meno:
   Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 2 Bratislava 815 65
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vydávanie, skladovanie a distribúcia:
   tlačív pre jednotnú sústavu sociálno-ekonomických informácií
   iných druhov tlačív pre ústredné orgány, orgány štátnej správy a ostatné riadiace orgány, vrátane provotných dokladov na zber a prípravu údajov na zabezpečenie uplatnenia automatizovaného informačného systému miestnej samosprávy a organizácii v jej pôsobnosti
   úradných a hospodárskych tlačív, periodických a neperiodických publikácií, Zbierky zákonov a Vestníkov, príp. časopisov ústredných orgánov
   tlačív a nekonečných formulárov pre výpočtovú techniku
   skladovanie a distribúcia výrobkov, vlastná výroba tlačív a publikácií
   zahranično-obchodná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Elena Bartunková - vedúca právneho útvaru š.p. ŠEVT Bílikova 8 Bratislava 841 01
   Ing. Milan Hrobský , CSc. - riaditeľ š.p. ŠEVT Wolkrova 25 Bratislava 851 01
   Ing. Naděžda Stančíková - ekonom.- prev. námestníčka š.p. ŠEV Súľovská 6 Bratislava 821 05