Vytvoriť faktúru

ÚEOS - Komercia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno ÚEOS - Komercia
IČO 31331220
Dátum vzniku 01 Septembra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ÚEOS - Komercia
Ružová dolina 27
82469
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 274 921 €
Zisk -42 263 €
Vlastný kapitál 341 665 €
Kontaktné informácie
Email ueos@ueos.sk
Phone(s) 0253415164, 0258100500, 0258100510, 0258100511, 0258100512, 0258100516, 0258100517, 0258100522, 0258
Fax(es) 0258100500
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 225,984
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 61,254
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 61,254
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 39,833
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 16,110
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,311
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 161,673
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 2
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 27,902
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,833
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,833
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 69
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 133,769
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 650
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 133,119
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,057
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 3,057
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 225,984
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 119,800
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 43,160
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 43,160
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 4,892
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 8,632
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 8,632
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 114
2. Ostatné fondy (427, 42X) 114
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 105,265
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 269,468
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -164,203
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -42,263
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 106,184
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,797
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,084
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,713
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 84,190
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 53,202
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,202
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,164
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,784
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,641
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,024
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 375
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 8,197
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,197
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 271,177
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 274,921
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 903
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 253,359
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 16,915
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,744
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 315,633
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 661
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,285
D. Služby (účtová skupina 51) 55,465
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 220,470
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 157,043
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 300
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 53,042
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,085
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,349
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 12,725
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 12,725
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,678
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -40,712
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 196,766
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 71
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 71
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 71
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 422
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 246
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 246
O. Kurzové straty (563) 37
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 139
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -351
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -41,063
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,200
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,200
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -42,263
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016