Vytvoriť faktúru

FAVAB - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno FAVAB
IČO 31331378
DIČ 2020335669
IČ DPH SK2020335669
Dátum vzniku 02 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FAVAB
Jaskový rad 217
83101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 542 063 €
Zisk 8 135 €
Aktíva 891 535 €
Vlastný kapitál 305 199 €
Kontaktné informácie
Email odbyt@favab.sk
Phone(s) 0244441070, 0263454142, 0263530141, 0263530149, 0244632041, 0244632042
Fax(es) 0244632043
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 896,977
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 67,239
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 67,239
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 51,959
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 15,280
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 809,207
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 64,888
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 64,888
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 785,741
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 782,293
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 782,293
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,448
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -41,422
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,223
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -51,645
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 20,531
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,429
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 9,102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 896,977
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 313,333
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,327
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,327
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 286,231
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 286,231
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,135
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 583,644
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,028
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,028
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 460,002
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 254,157
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 254,157
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 175,557
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 10,473
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,666
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,149
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 0
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 118,614
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,542,063
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,542,063
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,522,063
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 20,000
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,485,541
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 227,311
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 483,663
D. Služby (účtová skupina 51) 544,773
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 212,650
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 150,371
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 51,885
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,394
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,429
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,494
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,494
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 221
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,522
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 286,316
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,132
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 31
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 31
XII. Kurzové zisky (663) 4,101
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49,599
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 13,754
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,754
O. Kurzové straty (563) 24,612
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,233
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -45,467
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,055
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,920
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,920
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,135
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015