Vytvoriť faktúru

M & L Hardcorrect - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno M & L Hardcorrect
IČO 31331424
DIČ 2020292780
IČ DPH SK2020292780
Dátum vzniku 01 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M & L Hardcorrect
Trenčianska 17
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 23 290 €
Zisk -17 793 €
Kontaktné informácie
Email info@bikebratislava.sk
Phone(s) 0948884997
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 14,100
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 12,394
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 12,394
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 12,394
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,509
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 186
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 186
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,323
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 37
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,286
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 197
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 197
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 14,100
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -77,145
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,145
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,145
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -67,136
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -67,136
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,793
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,245
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 89,521
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 89,511
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,538
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 323
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 323
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,215
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 186
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 186
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 23,295
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 23,290
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 320
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 19,866
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,104
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 39,539
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 315
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 6,085
D. Služby (účtová skupina 51) 14,638
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,948
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,595
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,257
4. Sociálne náklady (527, 528) 96
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 387
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 11,447
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 11,447
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,719
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,249
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -852
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 589
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 589
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -584
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,833
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,793
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 15.06.2016