Vytvoriť faktúru

EURO restaurant - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno EURO restaurant
IČO 31331611
DIČ 2020335658
IČ DPH SK2020335658
Dátum vzniku 01 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO restaurant
Trnavská cesta 37
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 366 042 €
Zisk 223 €
Aktíva 151 725 €
Vlastný kapitál 40 495 €
Kontaktné informácie
Email pizzeriaciao@pizzeriaciao.sk
Phone(s) 0244373367, 0244373513, 0244442258, 422580
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 135,324
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 91,878
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 91,878
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 47,957
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 43,921
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 41,809
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 8,093
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 8,093
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 46
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 33,670
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 29,101
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,569
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,637
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,637
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 135,324
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 32,097
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 260,241
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 260,241
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 17,038
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 17,038
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -245,405
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -245,405
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 223
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 103,227
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 83,655
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 83,655
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 19,072
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 12,438
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 12,438
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,156
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 666
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,812
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 360,227
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 366,042
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 360,227
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 815
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 364,735
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 155,734
D. Služby (účtová skupina 51) 167,076
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,977
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,507
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,769
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,701
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,114
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 4,048
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 4,048
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,786
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,307
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 37,417
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 124
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 124
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -124
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,183
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 223
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.05.2016