Vytvoriť faktúru

DOMAZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno DOMAZ
IČO 31331670
DIČ 2020298731
IČ DPH SK2020298731
Dátum vzniku 07 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DOMAZ
Pri Suchom mlyne 3
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 511 197 €
Zisk 26 643 €
Aktíva 1 189 997 €
Vlastný kapitál 135 802 €
Kontaktné informácie
Email domaz@domaz.sk
Webová stránka http://www.domaz.sk
Phone(s) +421254789721, +421254774640
Mobile phone(s) +421905824777, +421903716467
Fax(es) 0254789721
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 686,436
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 406,518
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 406,518
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 50,944
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 22,233
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 333,341
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 273,726
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 125,708
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 125,708
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 97,480
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 97,480
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 97,480
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 50,538
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 25,881
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 24,657
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,192
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,192
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 686,436
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,386
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 21,245
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 21,245
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,124
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,124
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 80,374
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 80,374
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 26,643
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 556,050
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 130,973
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,903
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 126,070
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 16,452
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 281,049
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 27,608
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,608
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 234,899
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,260
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,500
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,782
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 127,576
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 466,584
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 511,197
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 364,055
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 132,529
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,613
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 464,666
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 283,991
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,512
D. Služby (účtová skupina 51) 56,358
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 53,106
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 37,842
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 14,842
4. Sociálne náklady (527, 528) 422
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,655
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 28,430
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 28,430
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,614
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 46,531
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 124,723
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,340
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 78
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 78
XII. Kurzové zisky (663) 1,262
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,348
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 16,579
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 16,579
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,766
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,008
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 29,523
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 26,643
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015