Vytvoriť faktúru

Koloria Koloria Ltd /v jazyku anglickom/ Koloria G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Koloria Koloria Ltd /v jazyku anglickom/ Koloria G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/
IČO 31331751
DIČ 2020328673
IČ DPH SK2020328673
Dátum vzniku 04 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Koloria Koloria Ltd /v jazyku anglickom/ Koloria G.m.b.H. /v jazyku nemeckom/
Syslia 40
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 832 143 €
Zisk 8 537 €
Aktíva 569 789 €
Vlastný kapitál 14 923 €
Kontaktné informácie
Email koloria@koloria.sk
Phone(s) 0252920349
Mobile phone(s) 0905982591
Fax(es) 0252920349
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 655,303
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 43,753
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 43,753
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 43,753
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 611,550
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 587,633
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 587,633
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 13,074
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 13,074
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 13,074
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 10,843
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,741
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 4,102
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 655,303
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 447,360
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,555
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,555
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 400,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 12,268
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 12,268
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,537
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 207,943
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,512
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,512
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 146,431
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 103,843
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 103,843
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 32,269
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,570
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 933
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,816
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 60,000
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 832,143
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 832,143
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 743,323
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 88,820
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 815,457
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 609,873
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 34,806
D. Služby (účtová skupina 51) 126,465
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 43,361
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 30,709
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,437
4. Sociálne náklady (527, 528) 215
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 952
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 16,686
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 60,999
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,741
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,741
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -5,741
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,945
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,408
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,408
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,537
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015