Vytvoriť faktúru

RICOH Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno RICOH Slovakia
IČO 31331785
Dátum vzniku 07 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RICOH Slovakia
Koceľova 9
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 757 762 €
Zisk 268 144 €
Aktíva 4 531 053 €
Vlastný kapitál 3 485 286 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0250248277, 0232630620, 0232630621
Fax(es) 0250248261, 0232630661
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,071,294
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 927,564
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 25,378
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 20,127
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 5,251
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 902,186
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 694,577
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 207,609
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,136,522
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 400,461
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 400,461
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,020,442
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,009,619
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,009,619
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,816
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,007
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,715,619
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 13,107
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,702,512
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,208
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,208
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,071,294
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,513,583
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 136,095
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 136,095
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,610
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,610
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 3,095,602
2. Ostatné fondy (427, 42X) 3,095,602
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 132
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 132
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 268,144
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 557,711
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 48,853
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 25,459
12. Odložený daňový záväzok (481A) 23,394
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 481,891
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 288,385
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 288,385
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 52,753
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 29,414
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 104,391
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 6,948
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 26,967
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 26,967
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 0
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,692,652
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,757,762
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,338,124
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,319,645
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 34,883
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 65,110
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,400,635
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,012,439
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,423,811
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 92,979
D. Služby (účtová skupina 51) 369,208
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 923,081
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 666,869
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 222,296
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,916
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,632
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 538,640
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 538,640
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,349
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,496
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 357,127
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,759,332
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,255
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5,243
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5,243
XII. Kurzové zisky (663) 12
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,039
O. Kurzové straty (563) 226
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,813
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,216
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 359,343
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 91,199
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 118,957
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -27,758
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 268,144
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 09.12.2016
 • IČO:31331785
 • Sídlo: RICOH Slovakia, Koceľova 9, 82108, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  David Mills Samphire House, Eden Meadows Oxted RH8 9HS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska 14.10.2016
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ricoh Europe Holdings PLC 136 095 € (100%) Londýn NW1 3BF Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.10.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   David Mills Samphire House, Eden Meadows Oxted RH8 9HS Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 14.10.2016
   12.09.2015Nový štatutárny orgán:
   Nicola Clare Downing Caelian Place, St. Stephens Avenue 2 St Albans AL34FD Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska Vznik funkcie: 22.07.2015
   31.07.2015Nové obchodné meno:
   RICOH Slovakia s.r.o.
   04.07.2015Noví spoločníci:
   Ricoh Europe Holdings PLC Triton Street 20 Londýn NW1 3BF Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
   12.07.1999Nové predmety činnosti:
   kopírovacie služby
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   08.03.1994Nové sidlo:
   Koceľova 9 Bratislava 821 08
   07.09.1992Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov a zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky