Vytvoriť faktúru

PRODOM-STAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRODOM-STAV
IČO 31331840
DIČ 2020314791
IČ DPH SK2020314791
Dátum vzniku 08 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRODOM-STAV
Líščie nivy 11
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 369 291 €
Zisk -34 831 €
Aktíva 855 582 €
Vlastný kapitál -429 305 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903711154, +421904833785
Fax(es) 0903711154
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 886,882
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 63,600
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 63,600
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 25,742
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,446
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,393
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 8,019
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 822,043
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 2,743
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,743
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 798,265
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 44,228
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44,228
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 679,361
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 74,676
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 21,035
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,703
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,332
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,239
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,239
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 886,882
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -582,736
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 116,180
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 12,892
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 12,892
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -683,616
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -683,616
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -34,831
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,469,618
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,656
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,656
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,467,962
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 400,612
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 400,612
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,020,718
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 4,449
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,123
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 23,364
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,696
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 368,875
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 369,291
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 367,308
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 417
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,566
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 402,528
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 58,275
D. Služby (účtová skupina 51) 160,756
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 160,821
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 97,104
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 39,148
4. Sociálne náklady (527, 528) 24,569
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,453
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 9,713
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 9,713
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,510
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -33,237
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 148,277
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 635
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 635
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -634
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -33,871
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -34,831
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 04.08.2016