Vytvoriť faktúru

JURKI - HAYTON - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno JURKI - HAYTON
IČO 31332251
DIČ 2020372552
IČ DPH SK2020372552
Dátum vzniku 14 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo JURKI - HAYTON
Prístavná 2
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 53 180 958 €
Zisk 5 409 €
Aktíva 9 122 795 €
Vlastný kapitál 2 525 069 €
Kontaktné informácie
Email jurki@jurki.sk
Webová stránka http://www.jurki.sk/
Phone(s) +421258280011
Fax(es) 0258280044, 0243410203
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,103,460
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,438,779
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 242
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 242
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 5,000,443
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,415,882
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,140,792
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 405,703
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,231
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 28,835
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 438,094
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 438,094
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,661,923
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 3,284,669
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,086
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,283,583
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 261,297
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 87,402
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 87,402
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 173,895
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 115,957
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 10,344
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 105,613
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,758
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,758
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,103,460
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,530,479
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 2,350,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 2,350,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 145,928
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 22,256
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 22,256
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,886
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,886
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,409
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,572,981
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 743,753
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 731,875
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 11,878
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7,346
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 7,346
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,763,563
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 3,548,407
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,548,407
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 122,336
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 71,819
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,013
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,988
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,628
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,628
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,056,691
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 53,180,982
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 53,180,958
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 52,547,850
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 132,005
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 369,052
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 29,292
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102,759
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 52,927,031
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 49,255,887
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 472,512
D. Služby (účtová skupina 51) 445,600
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,462,423
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,762,958
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 605,031
4. Sociálne náklady (527, 528) 94,434
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 106,477
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 113,224
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 113,224
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,908
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 253,927
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,904,200
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 24
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 24
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 244,535
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 58,408
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 58,408
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 186,121
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -244,511
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,416
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,007
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 4,007
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,409
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015