Vytvoriť faktúru

KORATEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno KORATEX
IČO 31332277
DIČ 2020298390
IČ DPH SK2020298390
Dátum vzniku 15 Septembra 1992
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo KORATEX
Krajinská 30
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 6 464 565 €
Zisk 11 832 €
Aktíva 4 664 130 €
Vlastný kapitál 1 589 244 €
Kontaktné informácie
Email koratex@koratex.sk
Phone(s) 0249104444
Fax(es) 0249104445
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,192,958
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 314,010
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 75,147
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 75,147
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 238,863
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 238,863
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,611,088
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,132,600
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,132,600
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,114,703
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 1,114,703
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,299,038
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,297,990
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,297,990
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,048
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 64,747
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 51,236
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,511
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 267,860
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,357
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 260,503
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,192,958
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,601,076
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 936,730
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 14,620
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 14,620
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 151,096
2. Ostatné fondy (427, 42X) 151,096
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 453,604
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 453,604
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,832
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,591,882
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 58,604
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 27,553
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 31,051
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,582,357
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,652,236
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,652,236
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 27,241
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,973
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 886,907
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 20,626
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 20,626
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 930,295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,443,913
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 6,464,565
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,518,930
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 917,743
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 7,240
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 20,652
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,386,359
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,882,619
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 139,206
D. Služby (účtová skupina 51) 1,745,497
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 555,472
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 396,995
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 139,224
4. Sociálne náklady (527, 528) 19,253
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,199
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 14,893
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 14,893
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 40,473
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 78,206
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 669,351
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6,121
XII. Kurzové zisky (663) 6,121
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 66,193
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 39,231
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 39,231
O. Kurzové straty (563) 3,941
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 23,021
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -60,072
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,134
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,302
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,302
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,832
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015