Vytvoriť faktúru

M E D I L A S - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno M E D I L A S
IČO 31332528
DIČ 2020293110
IČ DPH SK2020293110
Dátum vzniku 18 Septembra 1992
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo M E D I L A S
Malinová 2/A
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 921 213 €
Zisk 200 230 €
Aktíva 2 085 001 €
Vlastný kapitál 1 077 336 €
Kontaktné informácie
Email mail@medilas.sk
Phone(s) 0257206140
Fax(es) 0257206142
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,285,255
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 117,403
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,901
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 1,901
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 115,502
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 113,825
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,677
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,161,171
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 188,959
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 142
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 188,817
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 51,003
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 498
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 498
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 50,505
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,155,047
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,148,915
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,148,915
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 6,132
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 766,162
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 11,502
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 754,660
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,681
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 806
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 5,875
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,285,255
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,277,566
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 15,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 15,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 144,763
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,500
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,500
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -1
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -1
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 916,074
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 916,074
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 200,230
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,007,689
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 333
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 333
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 718
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 718
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 49,978
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 936,721
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 364,320
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 364,320
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 531,422
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 9,421
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,702
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,856
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,132
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 14,831
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,301
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,807
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,900,854
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,921,213
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,827,892
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 72,962
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 14,467
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,892
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,641,840
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 832,749
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,308
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -5,664
D. Služby (účtová skupina 51) 494,551
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 175,942
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 129,186
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 44,426
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,330
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,074
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 42,117
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 42,117
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 9,513
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 42,206
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,044
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 279,373
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 546,910
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 42
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 42
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 42
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17,647
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 14,700
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 11,466
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3,234
O. Kurzové straty (563) 59
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,888
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,605
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 261,768
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 61,538
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 65,404
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,866
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 200,230
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31332528 DIČ: 2020293110 IČ DPH: SK2020293110
 • Sídlo: M E D I L A S, Malinová 2/A, 81104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Septembra 1992
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Vladimír Šolík Nálepkova 27 Pezinok 902 01 05.11.2008
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Vladimír Šolík 14 000 € (93.3%) Nálepkova 27 Pezinok 902 01
  Ing. Erika Šolíková 1 000 € (6.7%) Devínska cesta 8 Bratislava 841 04
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   11.11.2008Noví spoločníci:
   Ing. Erika Šolíková Devínska cesta 8 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík Nálepkova 27 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.11.2008
   10.11.2008Zrušeny spoločníci:
   "Medilas" Export-Handels GmbH Brunhildengasse 1a/8 Wien 1150 Rakúska republika
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   23.09.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   26.02.2005Nové sidlo:
   Malinová 2/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   25.02.2005Zrušené sidlo:
   Pri Habánskom mlyne 16 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   11.06.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   28.11.2003Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Šolík Nálepkova 27 Pezinok 902 01
   "Medilas" Export-Handels GmbH Brunhildengasse 1a/8 Wien 1150 Rakúska republika
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok Vznik funkcie: 27.09.1993
   27.11.2003Zrušeny spoločníci:
   "Medilas" Export-HandelsBmbH Felbigergasse 3 Wien Rakúska republika
   Iveta Kamenická H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   14.07.1998Nové sidlo:
   Pri Habánskom mlyne 16 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   "Medilas" Export-HandelsBmbH Felbigergasse 3 Wien Rakúska republika
   Iveta Kamenická H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   13.07.1998Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Zrušeny spoločníci:
   MEDILAS GmbH Stumpergasse 2/6 Wien Rakúska republika
   Ing. Norbert Kamenický H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   10.11.1994Nové predmety činnosti:
   výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb
   27.07.1993Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Šolík - riaditeľ Nálepkova 27 Pezinok
   26.07.1993Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Dobiáš - riaditeľ Obchodná 26 Bratislava
   18.09.1992Nové obchodné meno:
   M E D I L A S spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Lamačská cesta 3 Bratislava 815 20
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie, nákup a predaj medicínskotechnických prístrojov a nástrojov
   Noví spoločníci:
   MEDILAS GmbH Stumpergasse 2/6 Wien Rakúska republika
   Ing. Norbert Kamenický H. Meličkovej 3 Bratislava
   Ing. Erika Šolíková Nálepkova 27 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Dobiáš - riaditeľ Obchodná 26 Bratislava